Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen

Tittel

Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes. Rapport utarbeidet av Europakommisjonen/Eurydice.

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.4.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Iværksætteruddannelse har vind i sejlene
Bruxelles, den 13. april 2012 – Ifølge en ny rapport fra Europa-Kommissionen fokuserer de fleste europæiske lande i stigende grad på iværksætteruddannelse. I otte lande (den flamske del af Belgien, Danmark, Estland, Litauen, Nederlandene, Norge, Sverige, Wales,) har man iværksat specifikke strategier for at fremme iværksætteruddannelser, mens det i 13 andre lande (Bulgarien, Finland, Grækenland, Island, Liechtenstein, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ungarn og Østrig) indgår i programmer for livslang læring, ungdomsprogrammer eller vækststrategier. Halvdelen af landene i Europa har iværksat en reformproces på uddannelsesområdet, som skal sætte mere fokus på iværksætteruddannelser. I alt 31 europæiske lande og 5 regioner indgik i undersøgelsen til rapporten med titlen "Iværksætteruddannelsens plads i det europæiske skolesystem" ("Entrepreneurship Education at School in Europe").

Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdomsområdet, udtalte: "Iværksætteruddannelse er en drivkraft for fremtidig vækst og skal være til inspiration for kommende iværksættere. Hvis Europa fortsat skal være konkurrencedygtig, må vi investere i mennesker, deres færdigheder, deres evne til at tilpasse sig og til at innovere. Derfor skal vi skabe en reel holdningsændring over for iværksættermentalitet, og det starter med at skabe interesse for iværksætterkultur allerede i de første skoleår."

Rapporten viser, at iværksætteruddannelse specifikt indgår i læseplanerne på grundskoleniveau i to tredjedele af de lande, der indgår i undersøgelsen. Selvom der ikke undervises i iværksætterkultur som et separat fag i grundskolerne, har halvdelen af landene sat sig mål for læringsresultater, som vedrører iværksætterholdninger og –færdigheder som f.eks. initiativ, risikovillighed og kreativitet.

I overbygningsklasser og på gymnasiale uddannelser og ungdomsuddannelser indgår iværksætteruddannelse i obligatoriske fag som f.eks. økonomi og samfundsorientering i halvdelen af landene. To lande (Litauen, Rumænien) har undervisning i iværksætterkultur som et obligatorisk særskilt fag. Fire lande har defineret iværksætterfærdigheder (Liechtenstein, Litauen, Norge og Rumænien).

Rapporten viser, at et dusin lande støtter initiativer til fremme af iværksætteruddannelse såsom fremme af tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet og etablering af mindre virksomheder, der ledes af studerende. Der gives dog kun særlig uddannelse til lærerne i den flamsktalende del af Belgien, i Bulgarien og Nederlandene. Kun en tredjedel af de europæiske lande har fastlagt centrale retningslinjer og udarbejdet undervisningsmaterialer til iværksætteruddannelse.

Baggrund
EU fremmer iværksætterånd som en nøglefaktor for konkurrenceevne og har fremhævet betydningen af en europæisk iværksætterkultur, som skal skabes ved hjælp af den rigtige mentalitet og en række iværksætterrelaterede færdigheder.

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring fra 2006 omfatter iværksætterånd som en af de otte nøglekompetencer(1).

Behovet for at fremme borgernes færdigheder inden for iværksætteri og innovation fremhæves desuden i tre af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien for beskæftigelse og bæredygtig vækst, nemlig "Innovation i EU", "Unge på vej" og "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job".

Bedre kreativitet og innovation, herunder iværksætteri, på alle niveauer i uddannelsessystemet er også et langsigtet mål i "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2020", som er den strategiske ramme for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet.

I den forbindelse nedsatte Kommissionen i november 2011 en arbejdsgruppe om iværksætteruddannelse. Gruppen består af eksperter fra 24 lande og repræsentanter for erhvervslivet og fagforeninger. Målet er at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at indføre iværksætteruddannelse og yde vejledning til Kommissionens arbejde med at fremme iværksætteruddannelse. Gruppen udarbejder en politikhåndbog om iværksætteruddannelse inden udgangen af 2013.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) fokuserer på iværksætteri og har til formål at uddanne den næste generation af unge iværksættere. Instituttet tilskynder og støtter desuden enkeltpersoner og virksomheder til at udvikle innovative idéer og markedsføre dem. De første unge virksomheder, der blev etableret som led i EIT's videns- og innovationssamfund, blev for nylig præsenteret ved den første tildeling af EIT's pris for iværksætterånd (IP/12/160).

Eurydice
Eurydice-netværket formidler information om og analyser af de europæiske uddannelsessystemer og –politikker. Det består af 37 nationale afdelinger placeret i alle de 33 lande, der deltager i EU's program for livslang læring (EU-landene, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet). Det koordineres og forvaltes af EU's Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, som udarbejder dets undersøgelser og leverer en række onlineressourcer.

Europa-Kommissionen: Education and training

Red. anm.: For figurer, se lenken over til pressemeldingen.

Nøkkelinformasjon