Styrking av sanksjonsmulighetene på området finansielle tjenester

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Stryking av sanksjonsregimet i finanstjenestesektoren

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Styrkelse af sanktionerne for overtrædelse af EU's regler om finansielle tjenesteydelser: vejen frem
Europa-Kommissionen vedtog i dag en meddelelse, hvori der angives mulige metoder til at styrke sanktionsordningerne i EU's sektor for finansielle tjenesteydelser. Der er i øjeblikket stor forskel på reglerne fra den ene medlemsstat til den anden, og det kan med en vis ret hævdes, at de ofte ikke tjener som et effektivt afskrækkelsesmiddel. På grundlag af en undersøgelse af de nationale sanktionsordninger for overtrædelse af de nationale regler, der gennemfører nogle af de vigtigste EU-direktiver vedrørende finansielle tjenesteydelser, præsenteres der i meddelelsen en række områder, hvor der kan ske forbedringer, og der foreslås mulige EU-foranstaltninger med det formål at opnå større konvergens og effektivitet i disse ordninger. Interesserede parter kan fremkomme med deres indlæg indtil den 19. februar 2011.

EU-kommissær Michel Barnier med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser udtalte i forbindelse hermed: "Hvis en finansiel institution ikke overholder EU-reglerne inden for finansielle tjenesteydelser, må mæglere og personer i lederstillinger indse, at de ikke vil slippe godt afsted med det, og at der vil blive tale om en streng reaktion, lige meget hvor overtrædelsen sker i Europa. I øjeblikket er dette alt for ofte ikke tilfældet. Med dagens meddelelse er det skitseret, hvordan man kan sikre, at sanktionsbeføjelserne bliver stærkere og mere konvergerende på tværs af Europa, således at vi bedre kan beskytte borgernes interesser."

Meddelelsen er baseret på en tværsektoriel opgørelse af sammenhængen, ækvivalensen og den faktiske brug af sanktionsbeføjelser i medlemsstaterne foretaget af de tre tilsynsudvalg (Det Europæiske Banktilsynsudvalg - CEBS, Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensioner - CEIOPS og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg - CESR). Opgørelsen omfattede nogle af de vigtigste direktiver, der gælder i den finansiellle sektor, herunder værdipapir-, bank- og forsikringslovgivning.

De centrale elementer i meddelelsen:

1. Der er stor forskel på sanktionsreglerne fra den ene medlemsstat til den anden

Finanskrisen har vist, at reglerne for de finansielle markeder ikke altid overholdes og anvendes, sådan som de bør i hele EU. Det er først og fremmest op til de nationale myndigheder at sikre, at EU-reglerne anvendes korrekt, og det er deres ansvar at forhindre, at de finansielle institutioner overtræder EU-reglerne, og at træffe sanktioner mod overtrædelser inden for deres jurisdiktionsområde. De nationale myndigheder bliver imidlertid nødt til at handle på en samordnet og integreret måde.

Det konstateres i meddelelsen, at medlemsstaternes sanktioner adskiller sig med hensyn til sådanne centrale aspekter som de tilgængelige sanktionsformer og bødernes størrelse. Dette har betydning, for når de regler, der skal efterleves, er gældende i hele Europa, er det vigtigt, at reaktionen på en overtrædelse af disse også er sammenhængende på europæisk plan. Der kan være en risiko for, at virksomheder eller enkeltpersoner driver forretning dér, hvor sanktionerne er mildest, eller hvor der er mindst sandsynlighed for sanktioner. Det nuværende system ser ikke altid ud til at være optimalt med hensyn til effektivitet, proportionalitet og afskrækkelsesevne.

2. Forslag om konvergens i og styrkelse af sanktionsordningerne

De forskelle, der påpeges i meddelelsen, kan give anledning til konkurrencefordrejninger på det indre marked. Disse forskelle kan imidlertid også medføre en risiko for, at der sker en underminering af forbrugerbeskyttelsen, markedsintegriteten og tilliden til den finansielle sektor. Manglende håndhævelse af EU-reglerne i en medlemsstat kan have store konsekvenser for stabiliteten i det finansielle system i en anden medlemsstat og for, hvordan det fungerer.

Kommissionen er derfor af den opfattelse, at når man skal forebygge risikoen for, at de finansielle markeder ikke fungerer korrekt, er det nødvendigt med større konvergens i sanktionsordningerne. Dette kan opnås ved at fastsætte minimumsstandarder for visse emner, som er af afgørende betydning for effektive, rimelige og afskrækkende sanktionsordninger. Der kunne i den forbindelse være tale om de foreliggende sanktionstyper, herunder muligheden for såvel strafferetlige som civilretlige sanktioner, omfanget af disse sanktioner, tilgængeligheden af sanktioner mod både finansielle institutioner og enkeltpersoner, som har gjort sig skyldige i overtrædelser, og offentliggørelse af sanktioner.

De næste skridt
Kommissionen modtager gerne bemærkninger til de politikforslag, der er præsenteret i meddelelsen. Bemærkningerne bedes sendt til markt-sanctions-consultation @ ec.europa.eu senest den 19. februar 2011. På grundlag af de modtagne bemærkninger træffer Kommissionen i 2011 afgørelse om eventuelle forslag til, hvordan sanktionsordningerne kan styrkes.

Baggrundsinformation:
En styrkelse af sanktionsordningerne er et af elementerne i reformen af den finansielle sektor. Det supplerer andre elementer, der allerede er ved at blive indført gradvis, eller som er af en mere "præventiv" art, herunder effektivt tilsyn og god selskabsledelse.

Det anerkendes således i de Larosière-rapporten, at: "Et tilsyn kan ikke være effektivt med svage og stærkt varierende sanktionsordninger. Det er vigtigt, at alle tilsynsmyndigheder inden for EU og andre steder har mulighed for at anvende sanktionsordninger, der er tilstrækkelig konvergente og strenge, og som virker afskrækkende."

Effektive og tilstrækkelig konvergente sanktionsordninger er den nødvendige konsekvens af de nye europæiske tilsynsmyndigheder (se MEMO/10/434), som vil blive oprettet den 1. januar 2011, og vil resultere i forbedringer i samordningen af de nationale myndigheders håndhævelsesaktiviteter.

På globalt plan er der også enighed om spørgsmålet vedrørende mere effektive sanktioner. På topmødet i Washington den 15. november 2008 enedes G20-lederne om gennemførelsen af en handlingsplan for reform af de finansielle markeder, som indeholder foranstaltninger med det formål at beskytte markeder og investorer mod ulovlig adfærd og sikre, at der findes passende sanktionsordninger. En bedre håndhævelse af lovgivningen og en styrkelse af retsmidlerne er også et af målene for den seneste amerikanske reform af lovgivningen på det finansielle område.