Smart EU-lovgivning

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Smart regelverk i Den europeiske union

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Smart regulering: sikring af EU-lovgivning til fordel for mennesker og virksomheder
I dag har Europa-Kommissionen redegjort for planerne om yderligere forbedring af kvaliteten og relevansen af EU-lovgivningen. Den vil vurdere konsekvenserne af lovgivningen igennem hele den politiske beslutningsproces: når det politiske initiativ udarbejdes, når det gennemføres, og når det revideres. Kommissionen vil samarbejde med Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne og tilskynde dem til at anvende "smart regulering" i deres arbejde. Endelig har Kommissionen besluttet at forlænge varigheden af sine offentlige høringer fra 2012 og frem, for at borgerne og andre interesserede parter i videre omfang kan komme til orde.

Formanden for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso udtaler:

"Smart regulering skal sikre, at EU-lovgivningen er til fordel for mennesker og virksomheder. Den finansielle og økonomiske krise har vist, at regulering spiller en nødvendig rolle. Den skal udformes sådan, at den når de tilsigtede mål og giver bæredygtig velstand og forbrugerbeskyttelse uden derved at kvæle de erhvervsdrivende, navnlig de små og mellemstore virksomheder. Forslagene, der fremlægges i dag, er strengt nødvendige, hvis vi skal opfylde de ambitiøse målsætninger for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, der er indeholdt i Europa 2020-strategien. En central del af det at sikre den rigtige lovgivning er, at man lytter til dem, der vil blive berørt af den. Derfor vil vi sørge for, at borgerne og alle andre interesserede parter kan komme mere til orde, og forlænger høringsperioden fra 8 til 12 uger."

Meddelelsen om smart regulering i EU redegør for de foranstaltninger, der bør træffes inden for tre områder for at få en regulering, der er af den højst mulige kvalitet og fuldt ud er i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet.

For det første vil Kommissionen tage sigte på hele reguleringens levetid, idet den vil lægge større vægt på at evaluere den gældende lovgivning og politik. Resultaterne heraf vil sammen med konsekvensanalyserne udgøre kernen i udarbejdelsen af ny og revideret lovgivning. Der vil fortsat blive udarbejdet konsekvensanalyser for alle større lovgivningsinitiativer, så der skaffes dokumentation for og åbenhed om alle fordelene og omkostningerne ved de politiske valg, der skal træffes under beslutningstagningen. Kommissionen vil også inddrage de allerede eksisterende foranstaltninger til forenkling af lovgivningen og nedbringelse af de administrative byrder i sin systematiske revision af gældende lovgivning for at sikre, at de får størst mulig virkning.

For det andet vil Kommissionen – eftersom alle de parter, der er impliceret i den politiske beslutningsproces i EU, (Europa-Parlamentet, Rådet, medlemsstaterne og andre interesserede parter) har et fælles ansvar for smart regulering – fortsat samarbejde med dem alle om at sikre, at alle arbejder aktivt med samme dagsorden. Den vil også i endnu højere grad arbejde på implementeringssiden af de politiske initiativer ved at gøre lovgivningen klarere og lettere tilgængelig, og den vil samarbejde med medlemsstaterne om en streng håndhævelse af lovgivningen. Kommissionen opfordrer Parlamentet og Rådet til at gøre yderligere fremskridt med hensyn til deres tilsagn om, at de vil udarbejde konsekvensanalyser for væsentlige ændringer af Kommissionens forslag.

For det tredje vil borgerne og andre interesserede parter kunne komme mere til orde, idet høringsperioden forlænges fra 8 til 12 uger fra 2012, Kommissionens høringspolitik vil blive revideret i 2011, og det skal blive lettere at forudse Kommissionens planlagte forslag og arbejde efter evalueringen, så de interesserede parter kan forberede deres indlæg på et langt tidligere stadium.

Kommissionen har også fremlagt 2009-rapporten om subsidiaritet og proportionalitet (17. rapport om bedre lovgivning). Rapporten indeholder baggrundsinformation om principperne og giver eksempler på principielle sager, hvor der blev rejst spørgsmål angående nærhedsprincippet. Den viser, hvor forskellige holdninger de forskellige parter har – Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og de nationale parlamenter.

Kommissionen vil i andet halvår af 2012 aflægge beretning om, hvilket fremskridt der sker i gennemførelsen af dagsordenen for smart regulering.

Baggrund

Inden for rammerne af sin dagsorden for bedre regulering har Kommissionen allerede opnået en væsentlig ændring i, hvordan den udarbejder de politiske initiativer og affatter lovgivning. Den har øget åbenheden og ansvarligheden og medvirket til, at politikken er blevet udarbejdet på grundlag af dokumenterede fakta.

Der fremlægges konsekvensanalyser sammen med alle forslag til lovgivning, der har væsentlige konsekvenser, og et uafhængigt udvalg for konsekvensanalyse kontrollerer kvaliteten af dem. Ved udgangen af august 2010 havde Kommissionen foretaget 520 konsekvensanalyser.

Den Europæiske Revisionsret erkendte for nylig i særberetningen "Konsekvensanalyser i EU-institutionerne: er de en hjælp i beslutningsprocessen?" (IP/10/1187), at denne ordning, der er mere omfattende end nogen andre gældende ordninger, må anses for at være god praksis i EU og er til hjælp for beslutningsprocessen i EU's institutioner.

Kommissionen har forøget viften af muligheder for, at de interesserede parter kan bidrage til den politiske beslutningsproces, herunder gennem offentligt tilgængelige køreplaner, der informerer om de planlagte politiske initiativer og høringsarbejdet, for alle større initiativer fra Kommissionen.

Det løbende forenklingsprogram giver borgerne og virksomhederne væsentlige fordele. Ved udgangen af 2010 vil der alt i alt være blevet vedtaget ca. 200 forslag om forenkling.

Handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder er godt på vej til at nå mere end sit mål om at reducere bureaukratiet med 25 % inden 2012. Hvis Kommissionens forslag vedtages, vil det give årlige besparelser på 38 mia. EUR for europæiske virksomheder og dermed reducere de administrative byrder for dem med 31 %. Europa-Parlamentet og Rådet har for nylig godkendt et forslag om moms, som vil give de 18,4 mia. EUR af disse besparelser, og er i færd med at drøfte et andet forslag om at give over fem millioner mikrovirksomheder mulighed for at blive fritaget fra EU's regnskabsregler.

Kommissionen har forlænget mandatet for gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter, som Edmund Stoiber er formand for, til udgangen af 2012.

Den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning og den interinstitutionelle fælles metode til konsekvensanalyse fastlægger, hvordan Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet skal samarbejde på dette område. Kommissionens og medlemsstaternes eksperter samarbejder og udveksler synspunkter gennem gruppen af højtstående nationale reguleringseksperter.