Sluttrapport for Sokrates og Leonardo da Vinci (2000-2006) og e-Learning-programmet (2004-2006)

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Sluttrapport om gjennomføringen og resultatene av andre fase (2000-2006) av Fellesskapets handlingsprogrammer innen allmenutdanning (Sokrates) og yrkesutdanning (Leonardo da Vinci) og det flerårige programmet (2004-2006) for effektiv integrering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdannings- og yrkesutdanningssystemene i Europa (eLearning-programmet)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.4.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Denne rapport er blevet udarbejdet for at opfylde de krav, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelser om Fællesskabets handlingsprogrammer inden for almen uddannelse (Socrates 2000-2006) [1], erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci 2000-2006) [2] og integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-programmet 2004-2006) [3].

Disse programmer modtog tilsammen mere end 3 mia. EUR fra Fællesskabets midler. Programmerne supplerede hinanden, bidrog til at skabe et videnbaseret Europa og gav Europa-Kommissionen effektive redskaber til at nå målene fra Lissabon om almen uddannelse og erhvervsuddannelse [4].

I tidsrummet 2007-2013 er de forskellige initiativer under disse tre programmer blevet integreret i én overordnet struktur, det nye program for livslang læring (LLP) [5]. Beslutningen om at gennemføre en fælles evaluering og at fremlægge denne fælles rapport ligger på linje med denne strukturering.

Nærværende rapport bygger på en ekstern fælles evaluering af de tre programmer, som også omfattede en analyse af nationale rapporter fra de deltagende lande [6].

1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF, senest ændret ved forordning (EF) nr.
885/2004; i artikel 14, stk. 4, er der et krav om en endelig evalueringsrapport.

2 Rådets afgørelse 1999/382/EF, senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004; i artikel 13, stk.
5, er der et krav om en endelig rapport om gennemførelsen.

3 Afgørelse nr. 2318/2003/EF; i artikel 12, stk. 2, er der et krav om en efterfølgende evalueringsrapport.

4 Jf. bl.a. rapporten fra Rådet (undervisning): The concrete future objectives of education and training systems.

5 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring.

6 Dokumenterne kan ses på: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#postsoc2.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2009