Regionale initativer for gass- og elektrisitetsforsyning

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. De regionale initiativers fremtidige rolle

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

De regionale initiativer blev oprettet i foråret 2006 af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG) på Europa-Kommissionens initiativ som et skridt på vejen fra nationale el- og gasmarkeder til et fælles energimarked. Syv regioner for el og tre regioner for gas blev opbygget.

De regionale initiativer har indebåret, at reguleringsmyndigheder, netværksoperatører og andre berørte parter i nabolande har fået et forum, hvor de kan mødes og diskutere spørgsmål af fælles interesse. Mange regionale initiativer har gjort fremskridt på en lang række områder. Elregionerne har hovedsagelig fokuseret på håndtering af overbelastning, balancering og spørgsmål om gennemsigtighed. Gasregionerne har arbejdet med spørgsmål, som vedrører forbindelser, driftskompatibilitet, gennemsigtighed, knudepunkter og forsyningssikkerhed.

Der er nu gået fem år, siden de regionale initiativer blev skabt, og Kommissionen mener, at de bør vurderes for at se, om processen, sammensætningen eller forvaltningen bør ændres for at gøre initiativerne mere effektive, så de i højere grad bidrager til virkeliggørelsen af det indre marked. En sådan gennemgang passer også ind i ikrafttrædelsen af den tredje lovgivningspakke om det interne energimarked (også kaldet den tredje energipakke). Den tredje energipakke tilvejebringer nye værktøjer for reguleringen på EU-plan gennem netværksregler, som Kommissionen kan gøre bindende gennem komitologiproceduren, og ændrer den institutionelle arkitektur gennem etableringen af det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER). Kommissionen iværksatte sidste år en undersøgelse af regionale initiativer. Sideløbende hermed fremlagde Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG) sit strategipapir om de regionale initiativers rolle. Derudover har nogle berørte parter udgivet deres rapport om regionalt samarbejde, og Kommissionen organiserede i juli en konference om regionale initiativer i fællesskab med ERGEG.

Formålet med denne meddelelse er med udgangspunkt i undersøgelsens konklusioner og diskussionerne at indhente berørte parters syn på mulige løsningsmodeller til at gøre videreførelsen af regionale initiativer mere effektiv.

I forlængelse af denne meddelelse og afhængigt af de indkomne svar fra berørte parter, som meddelelsen afstedkommer, påtænker Kommissionen at iværksætte et initiativ på grundlag af artikel 12, stk. 3, i forordningerne om el og gas. Ifølge denne artikel kan Kommissionen omdefinere hver regional samarbejdsstrukturs geografiske udstrækning inden for rammerne af en omfattende reform af de regionale initiativers opgaver og forvaltning, hvor alle aktører, Kommissionen, ERGEG, ACER

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg