Rapporter om fri bevegelse og EU-borgerskap

Tittel

Rapport om EU-borgerskap 2010: Fjerning av hindringer for EU-borgeres rettigheter

Siste nytt

Rapporter lagt fram av Kommisjonen 27.10.2010

Kommisjonen la 27. oktober 2010 fram to rapporter om problemer folk står overfor når de benytter seg av deres EU-rettigheter: når de reiser, studerer, arbeider, blir gift eller kjøp hus og bil i et annet EU-land. 2010-rapporten inneholder 25 tiltak som Kommisjonen planlegger å fremme i løpet av de nærmeste år. Den andre rapporten går gjennom utviklingen på området i perioden 2007-2010.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 28.10.2010, dansk utgave)

Europa-Kommissionen fremlægger sine planer for en styrkelse af det indre marked gennem foranstaltninger til at sætte skub i væksten og forbedre borgernes rettigheder
Den Europæiske Unions indre marked er hjørnestenen i over 60 års europæisk integration. De barrierer, der før forhindrede varer og tjenesteydelser i frit at strømme fra Lissabon til Helsingfors, er blevet fjernet. Virksomhederne nyder nu godt af et marked på 500 millioner forbrugere. Forbrugere, der rejser til udlandet, har oplevet kraftige reduktioner i mobiltelefontaksterne. En fælles valuta har gjort det nemt at gøre indkøb og rejse i udlandet. Der gælder nu omfattende rettigheder for arbejdstagerne. Folk kan arbejde, studere og bo hvor som helst i EU's 27 medlemsstater. Selv om europæerne kan være stolte over, hvad der er opnået, ved både virksomhederne og borgerne godt, at der stadig findes forhindringer, når de skal udøve deres rettigheder. Europa-Kommissionen fremlægger en række konkrete løsninger i to rapporter, der offentliggøres i dag, for at sætte skub i det indre marked. I rapporten om unionsborgerskab foreslår Kommissionen en række foranstaltninger til at gøre livet lettere for folk, når de bruger deres EU-rettigheder til at blive gift, købe et hus eller indregistrere en bil i et andet EU-land. For at øge væksten, konkurrenceevnen og den sociale fremgang opfordres der i en pagt for det indre marked til, at der skrides til handling for at gøre livet lettere for alle markedsdeltagerne – virksomhederne, forbrugerne og arbejdstagerne.

"Den frie bevægelighed er en elsket rettighed i EU. Virksomhederne og borgerne har høstet massive fordele ved, at EU støt og roligt har nedbrudt de indre barrierer for varer, tjenesteydelser og personer. Jeg ønsker at bygge videre på vores resultater, så alle – fra turister og studerende til arbejdstagere og indehavere af små virksomheder – virkelig kan få fordel af det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed", udtaler næstformand Viviane Reding, der er EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Det er i dag mit mål at sikre, at vi får fjernet de sidste forhindringer, folk står over for, når de bruger deres rettigheder. Borgerne bør føle sig trygge ved at rejse, studere og bosætte sig i udlandet. Borgerne bør have de samme rettigheder, uanset hvor de er".

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler: "Markederne skal tjene både økonomien og borgerne. Det er det, der kendetegner vores samfund. Men lige nu leverer EU's indre marked ikke så godt, som det kunne. Det skal give flere muligheder. Borgerne og virksomhederne, store som små, skal kunne se, at de har en interesse i det indre marked. Sagen haster: Europa kan ikke tillade sig at lade potentialet i det indre marked ligge uudnyttet hen. Det er baggrunden for, at der i dag lægges op til 50 forslag, som skal gennemføres inden 2012, så det indre marked kan komme til at fungere bedre."

Livet skal gøres lettere for borgerne
Den første rapport om unionsborgerskab nogensinde ser på de problemer, borgerne står over for i dagligdagen, når de benytter sig af deres EU-rettigheder og udstrækker aspekter af deres liv til den anden side af landegrænserne: Når de rejser, studerer, arbejder, bliver gift, køber et hus eller en bil i et andet EU-land. Rapporten indeholder 25 foranstaltninger, Kommissionen planlægger at træffe i løbet af de næste tre år, så livet bliver gjort lettere for unionsborgerne.
• Turister/bosatte i udlandet: Kommissionen vil ajourføre de regler, der beskytter folk, når de er på ferie, f.eks., hvis deres rejsearrangør går konkurs (IP/09/1824). Kommissionen vil også fremsætte forslag til, hvordan man ellers kan styrke passagerers rettigheder i forbindelse med alle former for transport og styrke flypassagerers rettigheder (f.eks. i forbindelse med lange forsinkelser og aflysninger). Kommissionen vil yderligere styrke retten til konsulær beskyttelse for unionsborgere, hvis hjemland ikke er repræsenteret i tredjelandet, ved at stramme reglerne op og udbrede viden om dem hos borgerne og de ansatte på konsulaterne.
• Forbrugere: Kommissionen vil hjælpe forbrugerne med at få oprejsning, hvis de har problemer med en handlende, ved at gøre det nemmere hurtigt og billigt at få en udenretlig løsning på tvister på tværs af landegrænserne gennem udbredelse af kendskabet til alternativ konfliktløsning og mediation.
• Par: Kommissionen vil fremsætte forslag til lovgivning for at gøre det nemmere for internationale par at vide, hvilke retsinstanser der har kompetence, og hvilket lands ret der gælder for det hus eller de bankkonti, de har sammen.
• Arbejdstagere: Kommissionen er ved at udvikle et nyt system til elektronisk udveksling af oplysninger mellem de nationale forvaltninger, så det bliver nemmere og hurtigere for folk, der arbejder i et andet EU-land, at få overført deres rettigheder til social sikring.
• Bilejere: Kommissionen vil fremsætte forslag til at forenkle papirarbejdet og formaliteterne i forbindelse med omregistrering af biler, der er købt i et andet EU-land, og vil tage sager op, hvor borgerne afkræves indregistreringsafgift to gange.

Fornyelse af programmet "Europa for borgerne"

Programmet "Europa for borgerne", der støtter samarbejde mellem venskabsbyer og borgerprojekter, er for tiden under revision. Kommissionen lancerer i dag en offentlig høring, hvor folk kan komme med bemærkninger til den næste fase af programmets aktiviteter. Man kan få adgang til høringen på alle 23 EU-sprog gennem Kommissionens webside for offentlige høringer.

Et indre marked med vækst
Når der er 20 millioner virksomheder, der giver 175 millioner arbejdspladser, spiller virksomhederne en væsentlig rolle med hensyn til at finde tilbage til en vækstperiode. Pagten for det indre marked vil gøre livet lettere for de små og mellemstore virksomheder, der udgør over 99 % af EU's virksomheder. Men EU's velstand og vækst hviler ikke alene på EU's virksomheders skuldre. En god social sikringsordning, uddannelse af høj kvalitet, konkurrencedygtige job og lønninger er lige så vigtige. Pagten for det indre marked vil yderligere styrke EU's yderst konkurrencedygtige sociale markedsøkonomi og vil sætte mennesket i centrum for det indre marked: som forbrugere, skatteydere, arbejdstagere, investorer, iværksættere, patienter og pensionister.

Nøgleprioriteter:
• For virksomhederne: Kapital til de små og mellemstore virksomheder: Det er svært for de små og mellemstore virksomheder at få finansiering. EU's mindste virksomheder er næsten usynlige for potentielle investorer, og kravene for at blive børsnoteret på kapitalmarkederne er komplicerede. Kommissionen vil fremsætte forslag for at ændre dette. Kommissionen vil også nedbringe omkostningerne for de små og mellemstore virksomheder ved at forenkle regnskabsbestemmelserne og forbedre deres adgang til. Kontrakter om offentlige indkøb. Kommissionen vil se på, om der kan indføres et fælles beskatningsgrundlag for virksomheder, der driver forretning over landegrænserne, hvilket skulle føre til yderligere besparelser på omkostningerne.
• For virksomhederne: Forretningsinitiativer med et socialt sigte og langsigtede investeringer: EU har et enormt potentiale for at udvikle en social iværksætterkultur. I de seneste år er der mange enkeltpersoner, fonde og virksomheder, der har taget initiativer til at forbedre adgang til fødevarer, boliger, sundhedsydelser, arbejdspladser og bankydelser for de dårligst stillede. For at fremme aktioner på tværs af landegrænserne vil Kommissionen fremlægge forslag til EU-vedtægter for denne type organisationer, så de kan tjene den sociale økonomi og gøre en indsats for den. Kommissionen vil også tilskynde til investeringer på længere sigt, herunder etiske investeringer, og undersøge mulighederne for en særlig mærkningsordning.
• For forbrugerne: Den digitale dagsorden: Unge europæere kan ikke forstå, hvorfor de ikke altid kan købe deres musik på en hvilken som helst hjemmeside. På nuværende tidspunkt fungerer online markedet langt fra godt nok. Kommissionen vil derfor i 2011 fremsætte forslag til regler, der skal sikre, at kunstnerne kan sælge deres arbejde over alt i EU med en kvikskranke for tilladelser, så de kan blive belønnet for deres arbejde. Fuldstændig implementering af tjenesteydelsesdirektivet og ajourførte regler om e-handel vil også hjælpe med hertil.
• For arbejdstagerne: Erhvervsmæssige kvalifikationer: I dag er der 4 600 erhverv, der er reguleret forskelligt i medlemsstaterne. Det er derfor på høje tid at foretage en grundig gennemgang af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer. Kommissionen mener også, at det ville reducere det bureaukrati, der stadig er, hvis der blev indført erhvervsmæssige id-kort.

Indsats for at få det indre marked til at fungere
Uden effektiv håndhævelse ville det indre marked gå helt i stå. EU-medlemsstaterne er ansvarlige for, at EU-retten gennemføres korrekt i national ret inden for de fastsatte frister. Ud over de sædvanlige håndhævelsesforanstaltninger vil Kommissionen også jævnligt indlede en dialog med medlemsstaterne, såsom i den gensidige evaluering af EU-retsakter og alternative konfliktløsningsordninger.

For at starte denne drøftelse lancerer Kommissionen en debat om pagten for det indre marked med alle de interesserede parter i hele EU. For fremtiden vil Kommissionen yderligere styrke sin høring af civilsamfundet og sin dialog med det. Særligt vil Kommissionen udvide sine ekspertgrupper, så også forbrugerorganisationer, fagforeninger, virksomheder og lokale myndigheder bliver repræsenteret.