Rapport om alternative metoder til dyreforsøk i kosmetikksektoren i 2009

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Rapport om utvikling, validering og juridisk godkjenning av alternative metoder til erstatning av dyreforsøk i kosmetikksektoren (2009)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Denne rapport er Kommissionens niende rapport om udvikling, validering og juridisk godkendelse af alternative metoder til erstatning af dyreforsøg i kosmetiksektoren [1]. Den har to formål:

• Den er den årlige rapport i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (i det følgende benævnt "kosmetikdirektivet") [2]. I den henseende afspejler den dataene med hensyn til antal og typer af dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske midler i 2009 samt de fremskridt, der er gjort med hensyn til udvikling, validering og juridisk godkendelse af alternative metoder i EU og internationalt.

• Desuden underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om, at fuldstændig erstatning af dyreforsøg, der er omfattet af fristen 2013, af tekniske årsager ikke vil være opnået før den 11. marts 2013 [3]. Rapporten opfylder derfor den første del af Kommissionens forpligtelse efter artikel 4a, punkt 2.3, i kosmetikdirektivet. Denne bestemmelse giver Kommissionen til opgave at "orientere Europa-Parlamentet og Rådet" og at "fremsætte et lovgivningsforslag i overensstemmelse med artikel 251 i traktaten", hvis Kommissionens analyse senest i 2011 konkluderer, "at der af tekniske årsager er en eller flere test, der er nævnt i punkt 2.1, der ikke vil være udviklet og valideret inden udløbet af den periode, der er nævnt i punkt 2.1". Denne rapport foregriber ikke, hvordan Kommissionen vil tage hensyn til anden del, dvs. afgørelsen af, hvordan man kan afhjælpe manglen på forsøgsmetoder uden dyr.

1 Det er den femte rapport efter den syvende ændring af kosmetikdirektivet.
2 Rådets direktiv af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.
3 For tidligere indikationer se rapporten om en tidsplan for udfasning af dyreforsøg i forbindelse med kosmetikdirektivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.09.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg