Partnerskap for forskning og innovasjon rettet mot samfunnsmessige utfordringer

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Partnerskap for forskning og innovasjon

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 21.9.2011, dansk utgave)

Forskning og innovation: Kommissionen opfordrer til, at der indgås partnerskaber for at løfte samfundsmæssige udfordringer
Bruxelles, den 21. september 2011 – Europa-Kommissionen har i dag udsendt en opfordring til offentlige og private aktører om at forene kræfterne på europæisk plan for at takle en række større samfundsmæssige udfordringer ved hjælp af forskning og innovation. Kommissionens meddelelse bygger på erfaringerne fra pilotprojekter og skitserer tiltag, som kan give flere og mere virkningsfulde offentlig-private og offentlig-offentlige partnerskaber.

Hvor det er nødvendigt og nyttigt at indgå partnerskaber på EU-plan, skal de administrative rammer forenkles og smidiggøres, fastslås det i meddelelsen. Flaskehalse og hindringer for grænseoverskridende forskningsprojekter skal ryddes af vejen, og alle partnere, herunder EU-landene og den private sektor, er nødt til indgå langsigtede finansielle forpligtelser for at støtte projekterne.

Forskning og innovation kan give løsninger på større samfundsmæssige udfordringer som f.eks. den aldrende befolkning, virkningerne af klimaændringerne og svindende ressourcer og skaber desuden vigtige nye muligheder for vækst. Men ofte er udfordringerne for store til, at én medlemsstat eller én virksomhed kan løfte dem på egen hånd, især i betragtning af det nuværende pres på de offentlige budgetter.

Forslag baseret på den fremgangsmåde, der er beskrevet i meddelelsen, vil indgå i Kommissionens lovpakke om "Horisont 2020" senere på året.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtalte: "Europa skal udnytte sine ressourcer bedst muligt, for at vi kan takle udfordringer som forbedret sundhed, mere miljøvenlig transport og modernisering af vores industrielle basis. Medlemsstaterne og erhvervslivet må udvise et stærkt, langsigtet engagement i strategiske partnerskaber. Hvis vi kan nedbringe den tid, det tager at få innovative produkter og tjenesteydelser ud på markedet, vil det konsolidere Europas førerstilling og styrke det økonomiske opsving."

Baggrund:
En række initiativer er allerede i gang på europæisk plan. F.eks. er der taget skridt til at koordinere EU 's forskningsstøtte bedre i kampen mod 6 000 kendte sjældne sygdomme, der berører mere end 20 millioner europæiske borgere. Under det fælles teknologiinitiativ "Clean Sky", der støttes af EU og luftfartsindustrien, udvikles der ny, miljøvenlig flyteknologi. Som led i strategien for innovation i EU har Kommissionen også indledt et pilotforsøg med et europæisk innovations­partnerskab, der sætter fokus på aktiv og sund aldring. Målet for dette partnerskab er, at den gennemsnitlige levetid med et godt helbred skal være forøget med to år senest i 2020. Dette indebærer tre indbyrdes supplerende målsætninger: at forbedre sundheden og livskvaliteten i Europa, at opnå langsigtet bæredygtighed og effektivitet i sundheds- og socialsystemerne og at styrke den europæiske industris konkurrenceevne.

Kommissionen har allerede fremhævet betydningen af europæiske partnerskaber om forskning og innovation i sin meddelelse om innovation i EU (se IP/10/1288 og MEMO/10/473). Visse forsknings- og innovationsaktiviteter er så omfattende og komplekse, at de kræver koordinering på EU-plan, for at man undgår overlapning og ineffektiv udnyttelse af offentlige og private midler. Partnerskaber kan også fremskynde forsknings- og innovationsprocessen, så idéer hurtigt og effektivt omsættes i nyttige produkter og tjenester.

Partnerskabsstrategien går ud på at samle europæiske og nationale offentlige aktører i offentlig-offentlige partnerskaber (P2P) og offentlige og private aktører i offentlig-private partnerskaber (OPP) med en række formål:

• at opbygge kritisk masse for at sikre, at indsatsen bliver tilstrækkeligt omfattende og vidtrækkende til, at vi kan løfte vigtige samfundsmæssige udfordringer

• at bevæge os fra en kortsigtet til en langsigtet strategi

• at gøre det lettere at udvikle en fælles vision og fastsætte en strategisk dagsorden

• at bidrage til udviklingen af en programbaseret (i stedet for projektbaseret) strategi for europæisk forskning og innovation; dette vil sikre en bred tilgang, som inddrager alle potentielle partnere

• at give mulighed for skræddersyede rammer og ordninger for partnerskaberne, der tager hensyn til deres art og målsætninger.

Under det syvende rammeprogram for forskning (FP7) er der høstet værdifulde erfaringer fra forskellige former for partnerskaber. Det drejer sig blandt andet om offentlig-offentlige partnerskaber om forskning, der er indgået som følge af fælles programlægningsinitiativer og artikel 185-initiativer, offentlig-private partnerskaber som følge af fælles teknologiinitiativer, offentlig-private partnerskaber som led i genopretningsplanen og europæiske industriinitiativer under den strategiske energiteknologiplan (SET-planen).

MEMO/11/623

Yderligere oplysninger om ERA-NET/artikel 185-initiativer:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Yderligere oplysninger om fælles teknologiinitiativer:
http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Yderligere oplysninger om offentlig-private partnerskaber under genopretningsplanen:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en....

Yderligere oplysninger om innovation i EU:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2011
Annen informasjon