Om gjennomføringen av EUs strategi om dioksiner. furaner og polyklorerte bifenyler

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet og Den europeiske økonomiske og sosiale komite om gjennomføring av Fellesskapets strategi vedrørende dioksiner, furaner og polyklorerte bifenyler (KOM(2001) 593) - tredje statusrapport

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler (PCB) er en gruppe toksiske og stabile kemiske stoffer, der indvirker på menneskers sundhed og miljøet. Når først disse organiske forurenende stoffer er sluppet ud i miljøet, vil de forblive i jord, vand og luft i årtier og dermed stadig være problematiske meget længe efter, at udslippet er standset. Disse stoffer kan skade immunsystemet, centralnervesystemet, hormonsystemet og forplantningsfunktionerne og mistænkes desuden for at forårsage kræft. Fostre og nyfødte er mest følsomme for eksponering. Man er blandt offentligheden og politikere og i videnskabelige kredse opmærksom på de skadevirkninger, som lang tids udsættelse for selv ganske små mængder af disse kemiske stoffer kan have for sundhed og miljø.

Det er lykkedes at få det generelle niveau for udslip af dioxiner, furaner og PCB i miljøet og udsættelse af mennesker bragt ned, især ved at bekæmpe alle industrielle emissionskilder og have strategier for nedbringelse af disse stoffers forekomst i foder og fødevarer. Mellem 1990 og 2007 faldt industriemissionerne af nydannede dioxiner, furaner og PCB i EU med 80 % [1]. Blandt de største emissionskilder er fyringsanlæg i boliger, der tegner sig for 22 % af de samlede emissioner [2], mens de øvrige udslip stammer fra en række industrielle og ikkeindustrielle kilder. En yderligere nedbringelse kræver en nøjere analyse af de lokale kilder og synes bedre at kunne opnås ved hjælp af regionale og/eller nationale foranstaltninger.

For at mindske menneskers indtagelse er det vigtigt at reducere niveauet i hele fødekæden, da indtagelse med føden er den vigtigste eksponeringsvej for mennesker. Eksempelvis kan dioxiner, der slipper ud i luften, deponeres på jorden og planter eller i vand, hvorfra de optages af dyr og fisk under fourageringen og ad den vej kommer ind i fødekæden. Derfor må der både for miljøet og for fødevarer og foder træffes foranstaltninger til at mindske udsættelsen for dioxiner, furaner og PCB.

For at gøre noget ved de sundheds- og miljøproblemer, som disse forurenende stoffer afstedkommer, vedtog Kommissionen i 2001 en meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en strategi for Fællesskabet vedrørende dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler [3] (dioxinstrategien). Dioxinstrategien består af to dele, én del med tiltag, der kan nedsætte forekomsten af dioxiner, furaner og PCB i miljøet, og en anden del med tiltag, der kan nedsætte forekomsten af dem i foderstoffer og fødevare r. Rådet (miljøministrene) støttede alle dele af Kommissionens dioxinstrategi og bad Kommissionen om at aflægge rapport om dens gennemførelse. Kommissionen fremlagde den 13. april 2004 sin første statusrapport, som dækker perioden 2002-2003 [4], og den 10. april 2007 sin anden statusrapport om perioden 2004-2006 [5]. Nærværende meddelelse er den tredje statusrapport, hvori Kommissionens aktiviteter i perioden 2007-2009 på de pågældende områder er sammenfattet.

1 Rapportering til EMEP under konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande.
2 [foreldet lenke]
3 KOM(2001) 593 endelig, 24.10.2001.
4 KOM(2001) 240 endelig.
5 KOM(2007) 396 endelig.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.10.2010