Nedbryting av stoffer i vaske- og regjøringsmidler

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om bionedrytelighet av de viktigste ikke-overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler i henhold til artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 658/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og regjøringsmidler

Siste nytt

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 4.5.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Det hedder i artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler1, at: "senest den 8. april 2009 foretager Kommissionen en vurdering af anvendelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed; den foretager endvidere en evaluering og forelægger en rapport og om fornødent et lovgivningsmæssigt forslag om

– anaerob bionedbrydelighed
– bionedbrydelighed af de vigtigste organiske indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler, der ikke er overfladeaktive stoffer".

I denne rapport fremlægges resultaterne af Kommissionens vurdering af bionedbrydeligheden af de vigtigste ikkeoverfladeaktive organiske indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.05.2009