Modernisering av høyere utdanning i Europa

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen: Støtte til vekst og arbeidsplasser – en agenda for modernisering av Europas systemer for høyere utdanning

Siste nytt

Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 27.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EU-delegasjonens rapport av 28.9.2011)

Ny reformstrategi for høyere utdanning
Modernisering av høyere utdanning i Europa er nødvendig, og det haster. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

Europakommisjonen la 20. september frem sin nye reformstrategi for modernisering av høyere utdanning i Europa. Strategien er en del av Europa 2020, EUs overordnede tiårsstrategi som blant annet legger vekt på utdanning og livslang læring for samfunnsutvikling, økonomsk vekst og sysselsetting.

Høyere utdanning i Europa har økt i omfang, men finansieringsordninger, studietilbud og styringsstruktur har ikke fulgt med i utviklingen og kompetansen som leveres er ikke god nok. Meldingen gir oversikt over en rekke EU-tiltak og initiativer for høyere utdanning og beskriver hvordan EU kan støtte moderniseringsprossessene på institusjonene og i landene.

Stor relevans for Norge
Alle problemstillinger, utfordringer og spørsmål som denne meldingen løfter fram angår også i høyeste grad Norge og norske utdanningsinstitusjoner, norske studenter, lærere og forskere. På flere sentrale spørsmål har Norge gode eksempler og interessante erfaringer.

Norge deltar allerede aktivt i EUs utdanningssamarbeid og programmer og Norge kan både hente inspirasjon fra og bidra til oppfølgingen av forslagene og anbefalingene som presenteres i meldingen.

Prioriterte områder for modernisering
Kommisjonen beskriver fem hovedområder der det er nødvendig med sterkere innsats for modernisering og reform i europeisk høyere utdanning og identifiserer under hvert av områdene en rekke utdanningspolitiske spørsmål og utfordringer som landene og utdanningsinstitusjonene bør gripe fatt i.

1. Øke antallet europeere med høyere utdanning, sikre bredere rekruttering av studenter og redusere frafall i løpet av studietiden.

2. Forbedre kvalitet og relevans i høyere utdanning for å møte både den enkelte students behov og samfunnets behov.

3. Øke mobilitet i høyere utdanning og styrke europeisk samarbeid om utdanning

4. Gjøre ”kunnskapstriangelet” til en realitet: koble høyere utdanning, forskning og næringsliv sammen for kvalitet og regional utvikling

5. Forbedre styring og finansiering av høyere utdanning

Hva vil EU gjøre?
Hovedansvaret for å levere og utvikle høyere utdanning ligger hos nasjonale myndigheter i EUs medlemsland og hos utdanningsinstitusjonene, men både problemer og løsninger vil ofte være internasjonale. EUs mandat og rolle er å støtte arbeidet i medlemslandene og legge til rette for samarbeid mellom land, og mellom institusjoner.

EU kan gi gode bidrag til modernisering og reform på flere måter og hovedområder. Kommisjonen mener at EU bl.a. kan skape bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling gjennom studier, analyser og informasjon på europeisk nivå, fremme mobilitet for alle studenter og lærere, fremme høyere utdanning innen ”kunnskapstriangelet” for bedre innovasjon og forskning, støtte internasjonalisering av europeisk høyere utdanning og, ikke minst, gjøre mer ut av EUs hovedmekanismer for økonomisk støtte til utdanning i det neste langtidsbudsjettet 2014-2020, dvs. de kommende nye store utdannings- og forskningsprogrammene samt EUs regional- og sosialfond.

Les hele rapporten til utdanningsråd Astad her.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2011
Annen informasjon