Matvarer for idrettsutøvere

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om matvarer bestemt til idrettsutøvere

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on food intended for sportspeople

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

Denne rapport har til formål at opfylde den forpligtelse, der er fastsat for Kommissionen i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol (i det følgende benævnt "forordningen om fødevarer bestemt til særlige grupper"). I henhold til denne artikel skal Kommissionen efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvorvidt det er nødvendigt med bestemmelser for fødevarer bestemt til sportsfolk (i det følgende benævnt "fødevarer til sportsfolk").

Kravet om denne rapport hænger sammen med ophævelsen af rammen om fødevarer bestemt til særlig ernæring ved forordningen om fødevarer bestemt til særlige grupper med virkning fra den 20. juli 2016. Denne ramme blev etableret ved Rådets direktiv i 1989 og afsluttet ved direktiv 2009/39/EF (omarbejdning).

Fødevarer til sportsfolk kan på nuværende tidspunkt klassificeres 1) som "fødevarer bestemt til særlig ernæring" i henhold til direktiv 2009/39/EF eller 2) som almindelige fødevarer, der er underlagt relevante horisontale regler i fødevarelovgivningen. Fødevarer til sportsfolk er ikke omfattet af anvendelsesområdet for forordningen om fødevarer bestemt til særlige grupper, da den omhandler fødevarer til bestemte sårbare forbrugere.

Eftersom fødevarer til sportsfolk ikke længere kan kategoriseres som fødevarer bestemt til særlig ernæring, vil sådanne fødevarer alene være underlagt horisontale regler i fødevarelovgivningen efter den 20. juli 2016.

Denne rapport omhandler de potentielle følger af ændringen af status for fødevarer til sportsfolk.

Den er baseret på en markedsundersøgelse udført af Food Chain Evaluation Consortium (FCEC-undersøgelsen) i perioden mellem januar 2015 og juni 2015. Denne undersøgelse indeholder mere detaljerede oplysninger om de resultater, der præsenteres i denne rapport. I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport blev der gennemført en høring med deltagelse af nationale kompetente myndigheder og andre interesserede parter.

Kommissionen rådførte sig med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som ydede videnskabelig og teknisk bistand vedrørende fødevarer til sportsfolk. EFSA samlede eksisterende videnskabelig rådgivning på området for ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer og kostmæssige referenceværdier for voksne, som er relevante for sportsfolk, og oplyste Kommissionen, at autoritetens efterfølgende rådgivning ikke adskiller sig fra anbefalingerne i rapporten fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler fra 2001 om sammensætning og specifikation af fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet