Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon

Tittel

Grønnbok - mot et integrert europeisk marked for kort, internett og mobilbetalinger

Green Paper - towards an integrated European market for card, internet and mobile payments

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen sendte den 11. januar 2012 på høring en grønnbok om et integrert europeisk marked for kort, internett og mobilbetalinger. Grønnboken vurderer utsiktene for markedet for kort-, internett- og mobilbetalinger i Europa. Grønnboken påpeker og drøfter forskjellene mellom den nåværende situasjon og Kommisjonens visjon om et fullt integrert betalingsmarked. Formålet med grønnboken er å iverksette en bred høringsprosess med de berørte parter for å validere eller bidra til Kommisjonens analyse og hjelpe til med å identifisere den beste måten å forbedre markedsintegrasjonen.

De viktigste spørsmålene som behandles i grønnboken er:

• Markedsadgang og adgang for eksisterende og nye tjenestetilbydere

• Betalingssikkerhet og databeskyttelse

• Gjennomsiktig og effektiv prissetting av betalingstjenester

• Teknisk standardisering

• Interoperabilitet mellom tjenestetilbydere.

Et annet avgjørende spørsmål, som er overordnet alle ovennevnte aspekter, er spørsmålet om god styring. Med andre ord, hvordan kan løsningene på de konstaterte hindringer best kan innføres for å sikre at fordelene kan realiseres innen en rimelig frist.

Mens Kommisjonen tidligere har arbeidet med kortbetalinger, hovedsaklig innen rammene av det euroområdet (SEPA) og ved anvendelse av konkurranseretten (f.eks. Kommisjonens avgjørelser i VISA- og MasterCard-sakene), er internett- og mobilbetalinger forholdsvis nye politikkområder på europeisk plan. Ved utarbeidelsen av grønnboken har Kommisjonen derfor sett på et meget bredt spekter av politikkområder, som potensielt kan være relevant for internett- og mobilbetalinger.

Høringsfristen var 11. april 2012. Norge innga høringssvar.

Status
Kommisjonen fremmet i juli 2013 forslag om revidert betalingstjenestedirektiv (KOM(2013) 547) og en forordning om interbankgebyrer (KOM(2013) 550). Se egne EØS-notater om disse forslagene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.01.2012
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet