Grønnbok om spill på internett

Tittel

Grønnbok: on-line-spill i det indre marked

Siste nytt

Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 5.10.2011

EUs tjenestedirektiv omfatter ikke tjenesteytere som tilbyr pengespill på internett. På bakgrunn av det voksende omfanget av nettsteder som tilbyr spill over landegrensene, ønsker Kommisjonen å kartlegge ulike forhold rundt denne type tjenester. Med utgangspunkt i en grønnbok og et tilhørende bakgrunnsdokument som ble lagt fram 24. mars 2011, inviterer Kommisjonen til en åpen konsultasjon om spill på internett med frist 31. juli 2011. På bakgrunn av høringen vil Kommisjonen vurdere om det er behov for et europeisk regelverk på området eller tiltak av andre slag. Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukersaker ferdigstilte 5. oktober 2011 sin innstilling om Kommisjonens grønnbok.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Online-spil i Europa: lad os tale om det
Online-spil er i rivende udvikling i Europa, med næsten 15 000 identificerede websteder og en samlet årsindtægt på over 6 mia. EUR i 2008, som forventes at blive fordoblet i tiden frem til 2013. De nationale juridiske rammer er vidt forskellige i EU, med forskellige regler for udstedelse af licenser, tilknyttede online-tjenester, betalinger, samfundsmæssige mål og bekæmpelse af svig. For at sikre retssikkerheden og en effektiv beskyttelse af EU-borgerne i denne hurtigt voksende grænseoverskridende serviceaktivitet er det vigtigt at vurdere, hvordan de eventuelt forskellige modeller kan eksistere side om side på det indre marked. Det overordnede formål med den grønbogshøring, der er lanceret i dag, er derfor at opnå et faktuelt billede af den nuværende situation på EU's marked for online-spil og af de forskellige nationale reguleringsmæssige modeller. Kommissionen ønsker at indhente interesseparternes synspunkter og indsamle detaljerede oplysninger og data om de vigtigste politiske spørgsmål som f.eks. organisation af online-spil og håndhævelse af gældende lovgivning, forbrugerbeskyttelse og andre relevante udfordringer for den offentlige orden samt kommerciel kommunikation og betalingsservice. Bidragene til høringen, som kan indgives indtil den 31. juli 2011, vil vise, om der er behov for et eventuelt opfølgende EU-tiltag på dette område og i givet fald, hvilken form det skal have. Der vil blive organiseret workshopper med eksperter vedrørende specifikke emner som supplement til denne høring.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Med denne grønbog har vi lanceret en ambitiøs høring, uden at vi har nogen forud fastlagte synspunkter vedrørende den eventuelle opfølgning. Markedet for online-spil i EU vokser fortsat hurtigt og genererer store indtægter, som undertiden går til gode formål. Ekspansionen af dette marked skal gå hånd i hånd med en fast vilje til at beskytte vores borgere, især de mindreårige, og sikre, at tilbud af denne type tjenester i EU er sunde og velregulerede. Dermed efterkommes Europa-Parlamentets og medlemsstaternes opfordringer til, at vi i fællesskab tager fat om disse spørgsmål. Denne høring handler ikke om at liberalisere markedet, den handler om at sikre, at markedet for online-spil i EU er ordentligt reguleret for alle."

Hvad handler den offentlige høring om?
Udbuddet af online-spil i EU udløser samfundsmæssige udfordringer, udfordringer for den offentlige orden samt reguleringsmæssige og tekniske udfordringer. De vigtigste politiske spørgsmål i høringen er:

1. Definition og organisation af online-spil: Grønbogshøringen skal afdække, hvad der er de vigtigste fordele og/eller vanskeligheder i forbindelse med den omstændighed, at der i EU på én og samme tid er forskellige nationale systemer og forskellig praksis for udstedelse af licenser til online-spil.

2. Tilknyttede tjenester, som udføres og/eller anvendes af udbyderne af online-spil: Med grønbogshøringen skal der indhentes oplysninger om regler og praksis for kommerciel online-kommunikation, kundeidentifikation og bestemmelser om betalingssystemer for online-spil og spillernes konti.

3. Samfundsmæssige mål:

Denne del af høringen fokuserer på tre mål, som i varierende grad kan gælde for medlemsstaterne, hvad angår deres nationale politikker for online-spil:

Forbrugerbeskyttelse: Høringen tager sigte på at indsamle oplysninger om problematiske spilleaktiviteter og misbrug samt de foranstaltninger, der gennemføres for at beskytte spillerne og forebygge eller begrænse sådanne problemer. Et andet vigtigt spørgsmål er, hvordan man sikrer beskyttelsen af mindreårige og andre sårbare grupper. De spørgsmål, der er stillet, vedrører fremstød for og markedsføring af online-spil og de systemer, der findes til at identificere kunderne, både i forbindelse med åbning af en konto og til gennemførelse af betalinger.

Den offentlige orden: I forbindelse med grønbogshøringen indsamles der oplysninger om den bedste praksis med hensyn til afsløring og forebyggelse af svig, hvidvaskning af penge og anden kriminalitet.

Finansiering af velgørende og almennyttige aktiviteter og begivenheder: Under høringen kigges der på de forskellige systemer til at kanalisere indtægterne til aktiviteter i offentlighedens interesse og mekanismerne til at omfordele indtægterne fra offentligt og privat online-spil til fordel for f.eks. kunst, uddannelse eller sport.

4. Håndhævelse:
Der er et betydeligt ulovligt marked for online-spil i EU. Det anslås, at der for hvert tilladt websted for online-spil i verden er mere end fem websteder, som tilbyder online-poker eller sportsvæddemål uden at have en licens. Forbrugerne har i øjeblikket adgang til et ulovligt grænseoverskridende marked, enten fordi det i praksis tolereres, eller også fordi den effektive håndhævelse af reglerne er utilstrækkelig. Det er grunden til, at det under høringen tilstræbes at vurdere dels de nuværende håndhævelsessystemer og det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne, dels de faktuelle oplysninger om de eksisterende spærresystemers effektivitet (f.eks. betalingsspærring eller filtrering af domænenavn).

Hvad er de næste skridt?
Reaktioner på grønbogen bedes fremsendt senest den 31. juli 2011. De oplysninger og data, der er modtaget ved høringens udløb, vil blive grundigt vurderet af Kommissionen, når den skal træffe afgørelse om opfølgende tiltag.

Baggrundsoplysninger
I øjeblikket udbydes og bruges online-spil i vidt omfang i EU, og sektorens økonomiske betydning vokser. I 2008 tegnede online-spil sig for en årsindtægt på over 6 mia. EUR, svarende til 7,5 % af det samlede spillemarked. Det er spillemarkedets hurtigst voksende segment, og i 2008 forventedes det fordoblet i løbet af fem år.

Samtidige er den reguleringsmæssige situation for spil forskellig mellem medlemsstaterne. Mens nogle medlemsstater begrænser eller endog forbyder udbuddet af visse hasardspil, har andre mere åbne regulerede markeder. En række medlemsstater har også for nylig gennemgået deres lovgivning for online-spil eller er i færd med at starte en sådan gennemgang.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/186

Interesserede parter kan finde yderligere retningslinjer for, hvordan de kan indsende svar på denne høring, på ovennævnte websted.