Grønnbok om EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram

Tittel

Grønnbok. Fra utfordringer til muligheter: Mot et felles strategisk rammeverk for EUs støtte til forskning og innovasjon

Siste nytt

Europaparlamentets resolusjon av 27.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, engelsk utgave)

EU-støtten til forskning og innovation: Kommissionen indleder høring om radikale ændringer, der skal give øget vækst og beskæftigelse
Europa-Kommissionen indleder i dag en høring om en række omfattende forbedringer i EU-støtten til forskning og udvikling, der skal gøre det lettere at deltage i støtteprogrammerne, øge forskningens videnskabelige og økonomiske effekt og give mere valuta for pengene. Den foreslåede "fælles strategiske ramme", der er beskrevet i en grønbog, vil omfatte det nuværende rammeprogram for forskning (RP7), rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT). Derved skabes der et sammenhængende sæt instrumenter til brug i hele "innovationskæden" lige fra grundforskning til markedsintroduktion af innovative produkter og tjenester samt støtte til ikke-teknologisk innovation, f.eks. inden for design og markedsføring. Kommissionens grønbog danner også grundlag for en vidtrækkende forenkling af procedurer og regler. Formålet med ændringerne er at sikre, at EU-støtten til forskning og innovation yder det størst mulige bidrag til strategien for innovation i EU og Europa 2020-strategien. Interesserede har indtil den 20. maj 2011 til at reagere på Kommissionens forslag.

Máire Geoghegan-Quinn, der er EU-kommissær for forskning og innovation, udtalte: "Det er vores mål at opnå det maksimale udbytte af hver eneste euro, som EU investerer i forskning og innovation. Vi vil sikre, at EU-støttens enorme potentiale udnyttes fuldt ud til at skabe vækst og arbejdspladser og til at forbedre livskvaliteten i et Europa, der står over for overvældende udfordringer som klimaændringer, energieffektivitet og fødevaresikkerhed. Ved at forenkle vores programmer og få dem til at hænge bedre sammen vil vi gøre livet lettere for forskere og innovatorer – især små og mellemstore virksomheder - tiltrække flere ansøgere og opnå endnu bedre resultater. Jeg ser frem til en bred og innovativ debat via internettet og de sociale medier."

Máire Geoghegan-Quinn udsender grønbogen i samarbejde med de seks andre kommissionsmedlemmer, der har ansvar for forskning og innovation: næstformændene Siim Kallas, Neelie Kroes og Antonio Tajani og kommissærerne Androulla Vassiliou, Janez Potočnik og Günther Oettinger.

Lettere adgang til EU-støtten til forskning og innovation
I sin grønbog foreslår Kommissionen en "fælles strategisk ramme", der kombinerer tre centrale aspekter.

For det første skal der gøres en målrettet indsats med hensyn til tre målsætninger, som forstærker hinanden, nemlig at give EU et videnskabeligt grundlag, som er i verdensklasse, fremme konkurrenceevnen over hele linjen og løfte store udfordringer som klimaændringer, ressourceeffektivitet, energi- og fødevaresikkerhed, sundhed og den aldrende befolkning.

For det andet skal EU-støtten gøres mere attraktiv og lettere tilgængelig for deltagerne, f. eks. gennem et centralt kontaktpunkt med fælles IT-værktøjer eller en onlinekvikskranke, hvor deltagerne kan få rådgivning og støtte under hele støtteforløbet. Den fælles strategiske ramme vil endvidere give mulighed for et enklere og mere strømlinet sæt støtteinstrumenter, der dækker hele innovationskæden, herunder grundforskning, anvendt forskning, samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet og innovation på virksomhedsniveau. Fleksibiliteten vil blive fremmet for at tilskynde til diversitet og inddragelse af virksomhederne. Ansøgerne skal kunne ansøge om støtte til flere forskellige projekter uden hver gang at skulle opgive de samme oplysninger.

For det tredje skal der være stærkt forenklede og mere konsekvente procedurer for redegørelse for, hvordan den modtagne støtte er anvendt. Dette kan f.eks. indebære, at støtten i højere grad udbetales som faste beløb.

Forenklingen vil sikre en lettere og mere effektiv kontrol med, hvordan EU-skatteydernes penge anvendes.

Blandt de øvrige idéer i grønbogen kan nævnes følgende: yderligere tiltag for at samle medlemsstaternes nationale forskningsstøttemidler i en fælles pulje, bedre koordinering med samhørighedsstøtten, brug af EU-støtten til at stimulere offentlige indkøb; øget brug af prisuddeling, yderligere styrkelse af Det Europæiske Forskningsråds rolle og af sådanne instrumenter som finansieringsfaciliteten med risikodeling (RSFF) og lånekapital- og risikokapitalinstrumenterne samt opstilling af et sæt resultatindikatorer til at måle effekten af EU's støtte til forskning og innovation.

Kommissionen vil i de kommende uger iværksætte en konkurrence for at finde det mest inspirerende navn for den nye fælles ramme.

I Kommissionens forslag er der taget fuldt hensyn til midtvejsevalueringerne af det nuværende rammeprogram (se IP/10/1525) og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation. Kommissionens svar på evalueringsrapporten for RP7 offentliggøres også i dag (jf. linket nedenfor).

Næste fase
Der kan indgives bemærkninger som led i høringen fra i dag. Sidste frist for indsendelse af bidrag er den 20. maj. Den 10. juni afholder Kommissionen en større afsluttende konference som opfølgning på den offentlige høring. Navnet på den nye strategiske ramme vil blive bekendtgjort på konferencen.

Inden udgangen af 2011 vil Kommissionen fremsætte et lovforslag om udgifterne til forskning og innovation under det fremtidige EU-budget for perioden efter 2013.

Baggrund
Det nuværende forskningsrammeprogram, RP7, har et budget på 53 mia. EUR (2007-2013). Foreløbig er der ydet støtte til over 9 000 projekter. Ifølge en undersøgelse skønnes det, at alene de projekter, der er udvalgt til at modtage støtte i 2011, vil skabe op til 165 000 arbejdspladser (se IP/10/966).

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation har et budget på 3,6 mia. EUR (2007-2013) og har ydet støtte til over 100 000 små og mellemstore virksomheder gennem lånegarantier og innovative IKT-pilotprojekter.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et uafhængigt EU-organ, der skal stimulere innovation i verdensklasse gennem det banebrydende begreb viden- og innovationsfællesskaber. EIT har modtaget 309 mio. EUR fra EU-budgettet for perioden 2007-2013.

Links:

Innovation i EU

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Det syvende rammeprogram (RP7)

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation

Det Europæiske Forskningsråd

(Evaluering af RSFF)

Rapport fra ekspertgruppen vedrørende midtvejsevalueringen af RP7

Kommissionens svar på rapporten om midtvejsevalueringen

Europa-Kommissionens meddelelse om forenkling, april 2010