Frivillig arbeid på tvers av landegrensene

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen: Meddelelse om EU-politikker og frivillig arbeid: Anerkjenning og fremme av frivillige aktiviteter over landegrensene i EU

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (from Kommisjonens pressemelding, 20.9.2011, dansk utgave)

Europa-Kommissionen fremmer frivilligt arbejde på tværs af grænserne
Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag planer om yderligere at fremme frivilligt arbejde og anerkendelsen heraf i EU. I forbindelse med det europæiske år for frivilligt arbejde i 2011 redegøres der i Kommissionens meddelelse om EU-politikker og frivilligt arbejde for en række foranstaltninger, der vil bidrage til at fremme frivilligt arbejde i EU, herunder oprettelse af et europæisk volontørkorps for humanitær bistand og indførelse af et "europæisk kvalifikationspas". Det er værd at bemærke, at det er første gang, at Europa-Kommissionen har vedtaget et politikdokument, der udelukkende omhandler frivilligt arbejde.

Viviane Reding, som er Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, udtalte: "Der er i dag i EU mere end 100 millioner personer, der udfører frivilligt arbejde, og som bidrager til at gøre Europa og verden til et bedre sted at leve. Det europæiske år for frivilligt arbejde i 2011 sætter fokus på de resultater, de har opnået, opfordrer andre til også at yde et bidrag og hjælper frivillige og deres organisationer med at gøre en endnu bedre indsats."

Baggrund
De frivilliges aktiviteter bidrager direkte til at nå centrale mål for EU-politikker som f.eks. social integration, beskæftigelse, uddannelse, forbedring af kvalifikationer og fremme af medborgerskab. Der findes imidlertid ingen klare retlige rammer for frivilligt arbejde, og de kvalifikationer, frivillige opnår, anerkendes ofte ikke i tilstrækkeligt omfang. Kommissionen ønsker at fjerne disse hindringer for frivilligt arbejde, ikke mindst på tværs af grænserne.

I den meddelelse, der offentliggøres i dag, redegør Kommissionen for, hvordan EU og EU-medlemsstaterne fuldt ud kan begynde at udnytte det potentiale, der ligger i det frivillige arbejde.

Foranstaltninger til fremme af frivilligt arbejde på EU-plan
Kommissionen har foreslået at oprette et frivilligt EU-korps for humanitær bistand inden udgangen af 2012. Man er allerede gået i gang med at fastlægge rammer for bistand, der ydes af europæiske frivillige inden for rammerne af EU's humanitære aktioner.

Hertil kommer, at Kommissionen også gør en indsats for at udbrede anerkendelsen af kvalifikationer, der opnås under frivilligt arbejde, ved indførelse af et "europæisk kvalifikationspas". Herved sikres anerkendelse af faglige kvalifikationer på tværs af grænserne, og den enkelte får mulighed for at registrere de kvalifikationer og færdigheder, han eller hun opnår i forbindelse med frivilligt arbejde. Kvalifikationspasset baseres på det eksisterende Europass (europæisk online-cv) og gør det muligt at registrere kvalifikationer på en gennemsigtig og sammenlignelig måde.

Der findes allerede en række EU-finansieringsordninger for frivilligt arbejde, og den bedst kendte er måske den nu femten år gamle europæiske volontørtjeneste (der indgår i EU's handlingsprogram for unge). Kommissionen ønsker at bygge videre på disse succeshistorier og også inddrage frivillige på andre politikområder.

Kommissionen har også beskrevet konkrete måder, hvorpå medlemsstaterne bedre kan udnytte potentialet ved frivilligt arbejde, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre nationale ordninger til fremme af tværnationalt frivilligt arbejde.

Yderligere oplysninger:

Officiel hjemmeside for det europæiske år for frivilligt arbejde 2011:
http://europa.eu/volunteering/

Europa-Kommissionens meddelelse om det frivillige EU-korps for humanitær bistand:
IP/10/1543

Europa-Kommissionens meddelelse om "Unge på vej", herunder det europæiske kvalifikationspas: IP/10/1124

Link til Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2011