Forbedrede rammer for markedsovervåking av CO2-kvotehandelsordningen

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Forbedrede rammer for markedsovervåking i forbindelse med EUs kvotehandelsordning for utslipp

Siste nytt

Dansk departementsvurdering offentliggjort 1.2.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

EU's emissionskvotehandelsordning (EU-ordningen) [1] blev indført den 1. januar
2005. Ordningen sikrer, at emissionsreduktioner kommer til at koste samfundet mindst muligt, og det er derfor et af EU's vigtigste værktøjer, når det gælder om at mindske drivhusgasemissionerne. Ordningen dækker energiintensive industrisektorer, elsektoren og fra 2012 også luftfartssektoren. Som led i den klimaog energipakke, der blev vedtaget i april 2009, blev EU-ordningen styrket og forbedret for at sikre stabile lovrammer [2] over en længere periode. Der er fastlagt et loft for antallet af emissionskvoter frem til 2020 og derefter. Selv om dette loft kan tænkes at blive sænket yderligere i lyset af den fremtidige politiske udvikling, kan markedsdeltagerne allerede nu integrere de aktuelt kendte minimumsnedsættelser i deres investeringsbeslutninger.

Det europæiske kvotemarked [3] er vokset væsentligt i både størrelse og kompleksitet i dets første seks leveår, men det er fortsat et ret ungt marked. Det er derfor vigtigt at sikre, at markedet fortsat kan ekspandere, og at man kan stole på, at markedet sender et objektivt prissignal for emissionskvoter. Det forudsætter passende markedstilsynsrammer. Sådanne rammer skal sikre retfærdige og effektive handelsbetingelser for alle markedsdeltagere ved hjælp af krav til gennemsigtighed og ved at forhindre og straffe markedsmisbrug, herunder navnlig insiderhandel og kursmanipulation. Rammerne bør også omfatte kontrolforanstaltninger, som minimerer risikoen for, at kvotemarkedet bruges til andre ulovlige aktiviteter som f.eks. hvidvaskning af penge eller momssvindel.

[1] Direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, EUT L 275 af 25.10.2003.
[2] Direktiv 2009/29/EF om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, EUT L 140, s. 63.
[3] I forbindelse med denne meddelelse forstås ved "det europæiske kvotemarked" handelen i de 30 lande, som i øjeblikket deltager i EU-ordningen (EU27, Island, Liechtenstein og Norge), med EUemissionskvoter og andre enheder, som kan anvendes til at overholde EU-ordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2010