EUs forbrukerundersøkelse 2014

Tittel

Consumer Markets Scoreboard Making markets work for consumers 10th edition - June 2014

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.06.2014, dansk utgave)

Forbrugernes markedsvilkår bliver stadig bedre
På alle forbrugermarkeder er der observeret en forbedring. Det viser den 10. resultattavle for forbrugermarkederne, der offentliggøres i dag. Denne forbedring ses især på varemarkedet, mens markedet for tjenesteydelser fortsat er den største kilde til utilfredshed.

"Det skal være forbrugerne, der bestemmer over markedet, og ikke omvendt," sagde EU-kommissær for forbrugerpolitik, Neven Mimica. "Den resultattavle for forbrugermarkederne, som vi offentliggør i dag, viser, at markedsvilkårene samlet set bliver bedre for forbrugerne. Der skal dog stadig gøres meget, især på markedet for tjenesteydelser og energi. Mine kolleger i Kommissionen og jeg arbejder hårdt for at løse disse problemer, enten ved hjælp af betalingskontodirektivet, pakken om et netforbundet europæisk område eller ved at gøre det lettere at skifte udbyder."

Resultattavlen for forbrugermarkederne 2014
Resultattavlen for forbrugermarkederne måler resultaterne for 52 forbrugermarkeder for så vidt angår alt lige fra brugte biler til ferieophold. Markederne bedømmes af forbrugerne i en EU-dækkende undersøgelse1, der er baseret på 4 komponenter: sammenlignelighed af tilbud, tillid til virksomheder, problemer og klager og tilfredshed med virksomheder. De vigtigste resultater er følgende:

• Markedsresultaterne er blevet bedre: Den samlede vurdering af resultaterne for alle markeder i alle lande forbedrede sig en smule mellem 2012 og 20132. Dette viderefører den tendens, man har iagttaget siden 2010, selv om der er forskelle markederne og landene imellem.

• Varemarkederne fungerer betydelige bedre end markederne for tjenesteydelser, selv om forskellen langsomt er blevet mindre. Sammenlignet med 2012 er den største forbedring blevet registreret på nogle af de dårligst fungerende markeder, som f.eks. motorbrændstof og togtrafikken.

• Banktjenesteydelser udgør stadig den mest problematiske sektor, hvor markedet for investeringsprodukter og lån ligger nederst på ranglisten og langt under gennemsnittet for servicesektoren. Et af de væsentligste elementer i EU's forbrugerpolitik er at sikre, at de finansielle tjenesteydelser fungerer til fordel for forbrugerne i det nuværende økonomiske klima.

• Telemarkederne resultater ligger langt under gennemsnittet, særligt for så vidt angår tillid, udvalg af udbydere og den generelle tilfredshed blandt forbrugere. Ud af alle markedsgrupper forekommer de fleste problemer og klager på dette marked. Positivt var dog, at resultaterne for sammenlignelighed og mulighed for at skifte udbyder lå over gennemsnittet. Andelen af forbrugere, der skifter udbyder, er det højeste inden for alle markedsgrupper. I september 2013 vedtog Kommissionen pakken om et netforbundet europæisk område, der har til formål at afskaffe roaminggebyrerne inden 2016 og forbedre forbrugernes udvalg af udbydere.

• Offentlige forsyningsnet, især el og gas, ligger ifølge forbrugernes bedømmelser også under gennemsnittet. På trods af nylige forbedringer opnår forsyningsmarkederne fortsat dårlige resultater for så vidt angår sammenligneligheden af tilbud, udvalg af udbydere, muligheden for at skifte udbyder og det faktiske skifte. Kommissionen arbejder sammen med de vigtigste interessenter for at opnå større gennemsigtighed i forbindelse med energiudbud og -regninger, sikre forbrugernes adgang til deres forbrugsdata og gøre det nemmere at skifte udbyder.

• Dårlige resultater kendetegner også markederne for brugte biler og motorbrændstof, der begge ligger et godt stykke under gennemsnittet. En tilbundsgående undersøgelse på EU-plan om markedet for motorbrændstof er netop blevet afsluttet.

De vigtigste resultater fra undersøgelsen af markedet for motorbrændstof

Undersøgelsen bekræfter, at priserne på brændstof ofte svinger, endda flere gange om dagen i nogle lande. Dette har afgørende betydning på et marked, hvor forbrugernes købsbeslutninger primært afhænger af prisen. I en række medlemslande er websteder med prissammenligninger derfor blevet et instrument til at fremme prisgennemsigtigheden. I undersøgelsen fremhæves især Østrig, hvor alle detailforhandlere af brændstof skal oplyse om deres prisændringer, og ifølge den pågældende lovgivning er det kun tilladt at hæve prisen én gang dagligt. Dette har sikret bedre prisgennemsigtighed for forbrugere og har medført, at priserne, siden prisreguleringen blev indført, er blevet reduceret med op til 2,5 % for diesel og 3,6 % for benzin.

De næste skridt
På baggrund af konklusionerne af denne resultattavle vil Kommissionens tjenestegrene iværksætte to tilbundsgående markedsundersøgelser. En undersøgelse af detailmarkedet for el og en adfærdsundersøgelse, der har til formål at fremme forbrugernes muligheder for at læse og forstå aftalevilkår og -betingelser. Undersøgelsen af detailmarkedet for el vil blive sammenlignet med resultaterne af en tidligere markedsundersøgelse (2010), og der vil blive fokuseret på den virkning, som gennemførelsen af lovgivningen om den tredje energipakke har haft. I den anden undersøgelse vil der (ved hjælp af adfærdstest) blive set nærmere på forskellige betingelser, der kan øge forbrugernes villighed til at læse og deres evne til at forstå aftalevilkår og -betingelser.

[1] Ud over undersøgelsesdata analyserer resultattavlen også prisspredning i EU-landene, klager fra nationale klagebehandlingsorganer og tilgængelige sikkerhedsdata.

[2] Markedsresultatindekset (MPI) har en skala fra 0 til 100.

Nøkkelinformasjon