Europeisk kapitalmarkedsunion

Tittel

Grønnbok fra Kommisjonen: Etablering av en kapitalmarkedsunion

Green Paper from the Commission: Building a Capital Markets Union

Siste nytt

Høring om veikart for planlagt handlingsplan igangsatt av Kommisjonen 7.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets høringsbrev 04.03.2015)

EU-kommisjonen har en uttrykt ambisjon om å legge til rette for en europeisk kapitalmarkedsunion («CMU»). Fremtidige EU-regler som legger til rette for en felles kapitalmarkedsunion antas å være EØS-relevante, og vil kunne få betydning for det norske kapitalmarkedet.

Kommisjonen la 18. februar 2015 frem et høringsnotat (såkalt «grønnbok») for CMU. [...]

I tillegg sendte Kommisjonen ut to separate høringer om henholdsvis endringer i prospektdirektivet og om verdipapirisering. [...]

Finansdepartementet antar høringene har relevans for en rekke aktører i det norske finansmarkedet, og oppfordrer til bred deltakelse i høringene. Kommisjonens høringsdokumenter og lenke for tilbakemelding finnes på følgende internettadresser:

Grønnboken om CMU
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/ind...

Høring om verdipapirisering: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm

Høring om prospektdirektivet: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/inde....

Finansdepartementet tar sikte på å sende inn egen høringsuttalelse. I den forbindelse ber vi høringsinstansene vurdere om det er forhold, saker eller synspunkter knyttet til utviklingen av en kapitalmarkedsunion som bør spilles inn til departementet som grunnlag for norske posisjoner i høringen. Eventuelle innspill bør være departementet i hende innen 20. april 2015.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Høring
Høring publisert
04.03.2015
Høringsfrist
20.04.2015