EU-strategi for ressurseffektivitet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Et ressurseffektivt Europa: flaggskip-initiativ under Europa 2020-strategien

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.1.2011

Europakommisjonen la 26. januar 2011 fram det siste av sine syv flaggskip-initiativ, nemlig om bærekraftig utnyttelse av knappe ressurser. Strategien vil bli fulgt opp av spesifikke tiltak og handlingsplaner i 2011, inkludert veikart for energi og lavkarbon-økonomi fram mot 2050, en energieffektivitetsplan for 2020, en hvitbok om fremtidens transport, et veikart for et ressurseffektivt Europa, tiltak angående handel med råmaterialer og en ny biodiversitets-strategi for 2020. Ressurs- og miljøhensyn vil også sette sitt preg på kommende reformer av EUs landbruks-, fiskeri- og regionalpolitikk.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EU-delegasjonens rapport av 31.1.2011)

EUs flaggskipinitiativ om ressurseffektivitet under Europa 2020-strategien ble formelt vedtatt 26. januar. Flaggskipet er ett av syv større initiativer under Europa 2020-strategien om smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa. Med dette er alle de syv delstrategiene lansert. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Hovedpunktene om ressurseffektivitet er:
• Videreføring av initiativene i klimapolitikken, særlig energieffektivisering
• Sektorinitiativer viktige, særlig innenfor landbruk, fiske, energi og transport
• Videreføring og utvidelse av avfallspolitikken ønskelig
• Behov for globalt samarbeid
• Behov for bedre styringssystemer (mål, indikatorer, rapportering, evaluering)
Den videre oppfølgingen av flaggskipet vil nå skje på de enkelte områdene og så på grunnlag av mer detaljert veikart fra Europakommisjonens generaldirektorat for miljø (DG Miljø) om ressurseffektivitet som skal legges frem i juni. Videre vil det skje en oppfølging under Europa 2020 med de nasjonale reformprogrammene.

Les mer om flaggskipet Et ressurseffektivt Europa her.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2011
Annen informasjon