Et helhetlig syn på vern av persondata i EU

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Et helhetlig syn på vern av persondata i EU

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.11.2010

Europakommisjonen la 4. november 2010 fram en strategimelding om vern av persondata som varlser en modernisering EUs regelverk for databeskyttelse på bakgrunn av den teknologiske utvikling og globalisering. Blant annet vil det i 2011 bli lagt fram forslag til revisjon av personverndirektivet som ble vedtatt i 1995.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 4.11.2010, dansk utgave)

Europa-Kommissionen fastsætter en strategi for at styrke EU's regler for databeskyttelse
Hvad sker der med dine personlige oplysninger, når du tager flyveren, åbner en bankkonto eller putter fotos online? Hvordan anvendes disse oplysninger og af hvem? Hvordan kan man permanent fjerne oplysninger om sin profil på de sociale netværk? Er det muligt at overføre kontakter og fotos til en anden tjeneste? Kontrol over disse oplysninger og adgang til egne oplysninger med mulighed for at ændre eller slette dem er grundlæggende rettigheder, der skal beskyttes i den nuværende digitale verden. Med henblik på at behandle disse problemer offentliggjorde Europa-Kommissionen i dag en strategi om beskyttelse af personlige oplysninger, der vedrører alle politiske områder og også omhandler, hvordan disse rettigheder skal retshåndhæves, samtidig med at bureaukratiet mindskes for virksomhederne, og den frie bevægelighed af oplysninger inden for EU sikres. Revisionen af denne politik vil sammen med resultaterne af en offentlig høring blive anvendt af Kommissionen til at ændre EU's databeskyttelsesdirektiv fra 1995. Kommissionen vil derefter udarbejde forslag til lovgivning i 2011.

"Beskyttelsen af personlige oplysninger er en grundlæggende rettighed", sagde næstformand for Europa-Kommissionen og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding. "For at sikre denne rettighed skal reglerne for databeskyttelse være klare og sammenhængende. Vi bør også tilpasse lovgivningen til de problemstillinger, som nye teknologier og globaliseringen rejser. Kommissionen vil også udarbejde forslag til næste års lovgivning, der sigter mod at styrke beskyttelsen af de individuelle rettigheder, samtidig med at den frie informationsudveksling inden for EU's indre marked sikres, ved at de bureaukratiske barrierer fjernes."

Den strategi, der nu er fastlagt, indeholder forslag til en modernisering af EU's rammer for regler for databeskyttelse gennem en række hovedmål:

• Styrkelse af de individuelle rettigheder, så indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger begrænses til det strengt nødvendige. Borgerne skal også klart og utvetydigt oplyses om, hvordan og hvorfor deres personlige oplysninger gemmes og anvendes, samt af hvem og i hvor lang tid. Folk skal have mulighed for at give deres informerede samtykke til bearbejdningen af deres personlige oplysninger, for eksempel på internettet, og de skal have den såkaldte ret til at blive glemt, når deres personlige oplysninger ikke længere er nødvendige, eller de ønsker disse oplysninger slettet.
• Styrkelsen af det indre marked gennem begrænsning af den administrative byrde, der hviler på virksomhederne, og ved at sikre retfærdige konkurrencevilkår. De nuværende forskelle i gennemførelsen af EU's databeskyttelsesdirektiv og manglen på klarhed over, hvilket lands regler, der er gældende, skader den fri udveksling af personoplysninger inden for EU og øger omkostningerne.
• Revision af reglerne for databeskyttelse vedrørende politisamarbejdet og det strafferetlige samarbejde, så borgernes personlige oplysninger også beskyttes på disse to områder. I medfør af Lissabontraktaten kan EU nu indføre omfattende og sammenhængende regler om databeskyttelse i alle sektorer, herunder i forbindelse med politisamarbejdet og det strafferetlige samarbejde. Disse to sektorers egenart og behov vil naturligvis blive taget i betragtning. Revisionen vil også foreslå, at oplysninger, der indsamles med henblik på retshåndhævelse, bør omfattes af den nye rammelovgivning. Kommissionen foretager ligeledes en revision af datalagringsdirektivet fra 2006, der fastlægger, at virksomheder skal lagre kommunikationsdata i et tidsrum på mellem seks måneder og to år.
• Sikring af et højt beskyttelsesniveau for data, der overføres ud af EU gennem forbedring og strømlining af procedurerne for international overførsel af data. EU bør stræbe efter det samme høje beskyttelsesniveau i samarbejdet med tredjelande og fremme en høj standard for databeskyttelse på et globalt niveau.
• Mere effektiv retshåndhævelse af reglerne gennem styrkelse og yderligere harmonisering af databeskyttelsesmyndighedernes rolle og beføjelser. Forbedret samarbejde og koordination er også kraftigt tiltrængt for at sikre en mere sammenhængende anvendelse af reglerne om databeskyttelse på hele det indre marked.

Vejen frem
Kommissionens revision af politikken på dette område vil danne grundlaget for yderligere diskussioner og vurderinger. Kommissionen opfordrer alle interesserede parter og offentligheden til at fremsætte kommentarer til revisionens forslag indtil den 15. januar 2011. Der kan fremsendes forslag og idéer på Kommissionens hjemmeside for offentlige høringer:

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_...

I 2011 vil Kommissionen på baggrund af høringen fremsætte forslag til nye generelle lovgivningsmæssige rammer vedrørende databeskyttelse, som Europa-Parlamentet og Rådet derefter skal forhandle og vedtage.

Kommissionen vil desuden arbejde med andre foranstaltninger og f.eks. fremme kampagner om databeskyttelsesrettighederne og eventuelle selvreguleringer i brancherne.

Baggrund
EU's regler om databeskyttelse (databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF) søger at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder, navnlig retten til databeskyttelse og den frie udveksling af data. Det almindelige databeskyttelsesdirektiv er blevet suppleret med andre juridiske instrumenter som direktivet om e-kommunikation, der gælder for kommunikationssektoren. Der er også specifikke regler for beskyttelsen af personlige oplysninger på områderne for politisamarbejde og det strafferetlige samarbejde (Rammeafgørelse 2008/977/RIA).

Retten til beskyttelse af personoplysninger er udtrykkeligt anerkendt i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i Lissabontraktaten. Traktaten fastsætter det juridiske grundlag for reglerne om databeskyttelse vedrørende alle aktiviteter, der falder inden for anvendelsesområdet af artikel 16 i traktaten.

I 2009 lancerede Kommissionen en revision af det nuværende rammelovgivning om databeskyttelse, der startede med en konference i maj 2009 efterfulgt af en offentlig høring, der løb indtil udgangen af 2009. I hele 2010 blev der afholdt høringer med interesserede parter. I januar 2010 sagde næstformand Viviane Reding i sin tidligere egenskab af kommissær for informationssamfundet i en tale på "Databeskyttelsesdagen", at Kommissionen ønskede at modernisere EU-direktivet om databeskyttelse (IP/10/63 og SPEECH/10/441). Dagens meddelelse er udarbejdet efter aftale med Neelie Kroes, EU-kommissær med ansvar for den digitale dagsorden.

Hjemmesiden for næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab Viviane Reding :
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/542

Nøkkelinformasjon