Årsrapport om EU-forskning 2009

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Årsrapport om Den europeiske unions innsats innen forsknings og teknologisk utvikling i 2009

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.11.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Årsrapporten om forskning og teknologisk udvikling i Den Europæiske Union er udarbejdet i medfør af artikel 190 [*] i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Selv om det formelt ikke hører ind under denne rapports emneområde, er der medtaget en del information om forskningsaktiviteter udført i henhold til Euratom-traktaten.

* ”Ved hvert års begyndelse forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, som navnlig omhandler de aktiviteter, der er gennemført det foregående år inden for forskning og teknologisk udvikling og resultatformidling, samt om arbejdsprogrammet for det igangværende år.”

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2010