Alternativer til dyreforsøk i kosmetikksektoren

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om utvikling, validering og juridisk godkjenning av alternative metoder til erstatning av dyreforsøk i kosmetikksektoren (2008)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Denne rapport om udvikling, validering og juridisk godkendelse af alternative metoder til erstatning af dyreforsøg i kosmetiksektoren er den ottende rapport, som Kommissionen har fremlagt. Den tegner et billede af den nuværende situation med hensyn til antal og typer af dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske midler i 2007 og 2008 og giver overblik over aktuelle alternative metoder samt godkendelse og anerkendelse heraf på internationalt plan. Rapporten er udarbejdet med henblik på overholdelse af artikel 9 i Rådets direktiv
76/768/EØF* af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (i det følgende benævnt "kosmetikdirektivet") som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003. Det er den fjerde rapport, som er udarbejdet på baggrund af den syvende ændring af kosmetikdirektivet.

Denne rapport er den sidste, der omfatter perioden før ikrafttrædelsen den 11. marts 2009 af det fuldstændige forbud mod forsøg med bestanddele eller sammensætninger af bestanddele i forbindelse med kosmetiske midler og forbuddet mod markedsføring for enhver form for indvirkning på menneskers sundhed bortset fra toksicitet ved gentagen dosis, reproduktionstoksicitet og toksikokinetik.

*Rådets direktiv nr. 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169).