Allmenn adgang til førskoleundervisning

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Tidlig førskoleundervisning og barnepass: et tilbud til alle barn om den beste start i livet for å møte fremtidens utfordringer

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 20.5. 2011; EFTA/EØS-kommentar vedtatt 13.5.2011

EUs utdanningsministre vedtok 20. mai 2011 en uttalelse om Europakommisjonens meddelelse fra 17. februar 2011 om å sikre alle barn adgang til førskoleundervisning og til å utvikle undervisningplaner for barn i alle aldre. De tre EFTA/EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein oversendte 13. mai 2011 felles kommentarer til EU-institusjonene om meddelelsen. Ifølge Kommisjonen bør førskoleundervisningen ha en god balanse mellom "harde" og "bløte" ferdigheter. Landene bør samtidig ha fokus på profesjonsutdanning, lønninger og arbeidsvilkår.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 17.2.2011, dansk utgave)

Kommissionen opfordrer til almen adgang til førskoleundervisning
Næsten hver ottende husstand i EU omfatter et barn under 6 år. 19 mio. af disse – dvs. hver femte – risikerer at blive udsat for fattigdom. I dag iværksætter Kommissionen for første gang en handlingsplan, der har til formål at give alle børn en bedre start i livet og at skabe grundlaget for vellykket livslang læring, social integration, personlig udvikling og senere hen beskæftigelsesegnethed. Kommissionens forslag, som omfatter en opfordring til almen adgang til førskoleundervisning af høj kvalitet, vil også bidrage til at nå to af de vigtigste mål i Europa 2020-strategien: at nedbringe andelen af børn og unge, der forlader skolesystemet for tidligt, til under 10 % og at bringe mindst 20 mio. mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "At investere i førskoleundervisning og børnepasning er en af de bedste investeringer, vi kan foretage for vores børn – og for Europas fremtid. En investering i god førskoleundervisning er meget mere effektiv end senere interventioner. Det giver vores unge en bedre chance i livet, og på længere sigt vil vi faktisk spare penge. At bryde den onde cirkel af fattigdom og ulighed er også ensbetydende med færre omkostninger for skatteyderen, hvad angår sundheds- og hospitalsydelser, specialundervisning, velfærd og tilsyn."

I de fleste medlemsstater starter undervisningspligten i 5-6-års-alderen. Den er dog lavere i Cypern, Luxembourg og Nordirland i Det Forenede Kongerige. Niveauet for de ordninger, der er tilgængelige for børn under den undervisningspligtige alder, varierer betydeligt i hele Europa, hvad angår finansiering, forvaltning og personalepolitikker.

I 2009 fastsatte undervisningsministrene et mål, som går ud på, at 95 % af alle børn mellem 4 år og den undervisningspligtige alder skal deltage i førskoleundervisning og børnepasningsordninger. Det nuværende EU-gennemsnit er 92,3 %, men også her varierer tallene i høj grad og afspejler ikke nødvendigvis kvaliteten af ordningerne.

Europa-Kommissionens forslag er et svar på medlemsstaternes anmodning i maj 2009 – efter vedtagelsen af strategirammen for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet – om at måle og analysere udviklingen i hele EU i forbindelse med forbedring af adgangen til førskoleundervisning og børnepasningsordninger og at identificere bedste praksis.

Kommissionens forslag
Kommissionens forslag opfordrer til:

• Almen adgang til god førskoleundervisning baseret på stabil finansiering og god forvaltning
• En integreret tilgang til uddannelse og pasning, idet der tages hensyn til børnenes behov på en helhedsorienteret måde
• Undervisningsplaner, der passer til børnenes alder og har den rette balance mellem hårde og bløde færdigheder
• Øget fokus på professionaliseringen af personale med passende kvalifikationer, lønninger og arbejdsvilkår
• Kvalitetssikringssystemer og standarder til at overvåge fremskridtene.

Kommissionens planer vil bidrage til de mål, der er fastsat i de tre Europa 2020-flagskibsinitiativer: "Unge på vej", "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job" og "Europæisk platform mod fattigdom".

Næste skridt
Kommissionens forslag vil blive diskuteret af EU's undervisningsministre i maj. Ministrene vil identificere prioriteter, og Kommissionen vil fremme udvekslingen af nytænkning og erfaringer med de politikker, der virker bedst. Kommissionen vil også prioritere investeringer i førskoleundervisning og børnepasningsordninger gennem Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt gennem støtte fra programmet for livslang læring og det syvende rammeprogram for forskning og udvikling.

Yderligere oplysninger:
Europa-Kommissionen: Meddelelse [KOM(2011)66] "Førskoleundervisning og børnepasningsordninger: at give alle vores børn den bedste start i verden af i morgen".

Europa-Kommissionen: Førskoleundervisning og børnepasningsordninger

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2011
Annen informasjon