Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Tillatelse til tiltak for stabilisering av markedet i vinsektoren
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser

Sider