Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
EUs finansieringsordning for fornybar energi
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Sider