Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Bruk av satellittnavigasjonssystemet Galileo til kritisk infrastruktur
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
EUs helseprogram 2021-2027
Felleseuropeisk referanseverdi for tildeling av vederlagsfrie CO2-kvoter for luftfart
MC-forordningen: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper
Ekspertgruppe for digital transport og logistikk
EU-programmet LIFE (2021-2027)
Statsstøtte til finansinstitusjoner under finanskrisen
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi
EU-programmet Erasmus (2021-2027)
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
Omsetning av mat fra klonede dyr
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardiserte tilnærmingen til markedsrisiko
Mattrygghet: kontroller før og etter slakting av kveg og hester
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
Avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling og oppheving av sommertidsdirektivet
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Achterhoek – Winterswijk'

Sider