Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Retningslinjer for statsstøtte til opplæring av ansatte i bedrifter
Retningslinjer for statsstøtte til foretak som driver skipsforvaltning
Retningslinjer for statsstøtte ved rekapitalisering av banker
Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon
Retningslinjer for statsstøtte i form av kompensasjon for offentlig tjeneste
Retningslinjer for statsstøtte til skipsbygging
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av olje og gass
Tillatelse til markedsføring av rugbrød tilsatt phytosteroler/phytostanoler som ny mat eller nye matingredienser
Minstekrav til miljøinspeksjoner
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
Det europeiske jernbaneår 2021
EU-høring om god praksis for produksjon av og inspeksjonsmetoder for forsøksmedisiner
Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food)
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
InvestEU-programmet (2021-2027)
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem

Sider