Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Europeiske arbeidskraftundersøkelser
09.03.1998
Biociddirektivet
16.02.1998
Informasjon om priser på forbruksvarer
16.02.1998
Advokatdirektivet
16.02.1998
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper
27.01.1998
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland
18.12.1997
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
16.12.1997
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
15.12.1997
Deltidsdirektivet
15.12.1997
Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
29.07.1997
TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet
30.06.1997
Bestemmelser om trykkutstyr
29.05.1997
Fjernsalgsdirektivet
20.05.1997
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner
16.04.1997
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
10.04.1997
Erstatningsordninger for investorer
03.03.1997
Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
27.01.1997
Skipsutstyrsdirektivet
20.12.1996
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
20.12.1996
Sertifikater for dyr og animalske produkter
17.12.1996
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner (endring)
17.12.1996
Metoder til bestemmelse av fibersammensetning av tekstilprodukter
16.12.1996
Utsendingsdirektivet
16.12.1996
Seveso II-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
09.12.1996
Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier
19.11.1996
Adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester
15.10.1996
Gjennomføring for rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kombinerte vaskemaskiner og tørketromler
19.09.1996
Lagring av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT)
16.09.1996
Energieffektivitetskrav til kjøleskap og -frysere
03.09.1996
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner
25.07.1996
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantelegemidler
23.07.1996
Referanseorganet for vurdering av renrasede avlsdyr av storfe: Interbull
23.07.1996
Rammeavtale om foreldrepermisjon
03.06.1996
Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr
26.05.1996
Forbud mot bruk av stoffer med hormonell virkning innen husdyrhold
29.04.1996
Kontroll av restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter
29.04.1996
Databasedirektivet: rettslig vern av databaser
11.03.1996
Personverndirektivet: (til 24.5.2018)
24.10.1995
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods
06.10.1995
Standardformat for visum
29.05.1995
Heisedirektivet
29.05.1995
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner
23.05.1995
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av tørketromler
23.05.1995
Registrering i Fellesskapet av import og leveranser av råolje
20.02.1995
Avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået
10.02.1995
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser
20.01.1995
Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin
20.12.1994
Emballasjedirektivet
20.12.1994
Veitransport av farlig gods
21.11.1994
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
18.07.1994

Sider