Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
05.11.2002
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
21.10.2002
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (til 2011)
03.10.2002
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
03.10.2002
Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
03.10.2002
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
03.10.2002
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
23.09.2002
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
16.09.2002
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ERG)
29.07.2002
Policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning
26.07.2002
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
24.07.2002
EUs 6. miljøhandlingsprogram
22.07.2002
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
19.07.2002
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
19.07.2002
EASA-forordningen: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
15.07.2002
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet)
12.07.2002
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
27.06.2002
Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest
27.06.2002
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
25.06.2002
Utendørsstøydirektivet
25.06.2002
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål
13.06.2002
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland
13.06.2002
Handel med frø til sukkerbete og fôrbete
13.06.2002
Omsetning av grønnsaksfrø
13.06.2002
Handel med frø fra olje- og fiberplanter
13.06.2002
Kosttilskuddsdirektivet
10.06.2002
Postdirektivet (andre): åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
10.06.2002
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
06.06.2002
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk
27.05.2002
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
13.05.2002
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner
08.05.2002
Uønskede stoffer i dyrefôr
07.05.2002
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
07.05.2002
Toppnivådomenet .eu
22.04.2002
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
26.03.2002
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk
22.03.2002
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
11.03.2002
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
11.03.2002
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
07.03.2002
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
07.03.2002
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
07.03.2002
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
07.03.2002
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
07.03.2002
Samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked
22.02.2002
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
18.02.2002
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
18.02.2002
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
28.01.2002
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
27.01.2002
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater
27.12.2001
Honningdirektivet
20.12.2001

Sider