Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner (endring)
26.02.1999
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling
22.02.1999
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
22.02.1999
Regler for databaserte reservasjonssystemer for luftfart
08.02.1999
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
14.12.1998
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
20.11.1998
Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer
03.11.1998
Drikkevannsdirektivet
03.11.1998
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
27.10.1998
Kvalitetskrav til bensin og diesel
13.10.1998
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design
13.10.1998
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
24.09.1998
EU-nettet for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer
24.09.1998
Vern av dyr som holdes for landbruksformål
20.07.1998
Masseoppsigelsesdirektivet
20.07.1998
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
20.07.1998
Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser
06.07.1998
Rettighet til tilleggspensjon
29.06.1998
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
22.06.1998
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
18.06.1998
Konjunkturstatistikk
19.05.1998
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
19.05.1998
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
07.04.1998
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
07.04.1998
Europeiske arbeidskraftundersøkelser
09.03.1998
Informasjon om priser på forbruksvarer
16.02.1998
Advokatdirektivet
16.02.1998
Biociddirektivet
16.02.1998
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper
27.01.1998
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland
18.12.1997
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
16.12.1997
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
15.12.1997
Deltidsdirektivet
15.12.1997
Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
29.07.1997
TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet
30.06.1997
Bestemmelser om trykkutstyr
29.05.1997
Fjernsalgsdirektivet
20.05.1997
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner
16.04.1997
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
10.04.1997
Erstatningsordninger for investorer
03.03.1997
Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
27.01.1997
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
20.12.1996
Skipsutstyrsdirektivet
20.12.1996
Sertifikater for dyr og animalske produkter
17.12.1996
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner (endring)
17.12.1996
Utsendingsdirektivet
16.12.1996
Metoder til bestemmelse av fibersammensetning av tekstilprodukter
16.12.1996
Seveso II-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
09.12.1996
Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier
19.11.1996
Adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester
15.10.1996

Sider