Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Omsetning av grønnsaksfrø
13.06.2002
Handel med frø fra olje- og fiberplanter
13.06.2002
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål
13.06.2002
Kosttilskuddsdirektivet
10.06.2002
Postdirektivet (andre): åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
10.06.2002
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
06.06.2002
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk
27.05.2002
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
13.05.2002
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner
08.05.2002
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
07.05.2002
Uønskede stoffer i dyrefôr
07.05.2002
Toppnivådomenet .eu
22.04.2002
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
26.03.2002
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk
22.03.2002
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
11.03.2002
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
11.03.2002
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
07.03.2002
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
07.03.2002
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
07.03.2002
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
07.03.2002
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
07.03.2002
Samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked
22.02.2002
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
18.02.2002
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
18.02.2002
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
28.01.2002
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
27.01.2002
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater
27.12.2001
Honningdirektivet
20.12.2001
Overføring av personopplysninger til Canada
20.12.2001
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
19.12.2001
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
04.12.2001
Produktsikkerhetsdirektivet
03.12.2001
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: liste over prioriterte stoffer
20.11.2001
Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr
06.11.2001
Veterinærlegemiddeldirektivet
06.11.2001
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
06.11.2001
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
23.10.2001
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
23.10.2001
Vedtekter for europeiske selskap (SE)
08.10.2001
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
08.10.2001
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
27.09.2001
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
27.09.2001
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
27.09.2001
Varmeanlegg for motorvogner
27.09.2001
Sommertidsdirektivet
20.09.2001
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
20.09.2001
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
31.08.2001
Ansvar for transportører som befordrer utenlandske statsborgere til et Schengen-land
28.06.2001
Dekk for motorvogner og tilhengere
27.06.2001
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
27.06.2001

Sider