Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Kontroll og utdryddelse av blåtunge
20.11.2000
Nasjonale organer som skal fastsette standarder for elektroniske signaturer
06.11.2000
Vanndirektivet
23.10.2000
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
21.09.2000
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy
18.09.2000
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
18.09.2000
Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
18.09.2000
Beskyttelse av personopplysninger i Sveits
26.07.2000
Beskyttelse av personopplysninger i Ungarn
26.07.2000
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
17.07.2000
Miljømerkeforordningen (til 19.2.2010)
17.07.2000
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013)
29.06.2000
Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget
29.06.2000
Direktivet om elektronisk handel
08.06.2000
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)
06.06.2000
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
25.05.2000
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
16.05.2000
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser
16.05.2000
Støy fra utstyr til utendørs bruk
08.05.2000
Legemidler mot sjeldne sykdommer: gjennomføringsbestemmelser om kritierier og om definisjoner
27.04.2000
Taubaneanlegg til persontransport
20.03.2000
Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
20.03.2000
EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden
22.12.1999
Godkjenning Østerrikes plan for overvåking og kontroll av salmonella i fjørfe
21.12.1999
Forbud mot bovint veksthormon (BST) til melkekyr
17.12.1999
Legemidler mot sjeldne sykdommer
16.12.1999
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
16.12.1999
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser: endringsbestemmelser
16.12.1999
Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
13.12.1999
Energimerkedirektivet for personbiler
13.12.1999
Gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbruk
26.07.1999
Verpehønsdirektivet
10.07.1999
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
28.06.1999
Organisering av sjøfolks arbeidstid
21.06.1999
Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler
17.06.1999
Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
15.06.1999
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
31.05.1999
Forbrukerkjøpsdirektivet
25.05.1999
Produktansvarsdirektivet: endringsbestemmelser
10.05.1999
Vognkortdirektivet
29.04.1999
Tilsyn med roroferger og hurtiggående rutebåter
29.04.1999
Deponidirektivet
26.04.1999
Svoveldirektivet om svovelinnhold i petroleumsprodukter
26.04.1999
Informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbrukerpriser på petroleumsprodukter
22.04.1999
Prosedyreforordningen for statsstøtte
22.03.1999
VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler
11.03.1999
R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr
09.03.1999
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner (endring)
26.02.1999
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling
22.02.1999
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
22.02.1999

Sider