Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Minstetilbudet av leide samband
24.07.2003
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
22.07.2003
Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi
22.07.2003
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
16.07.2003
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler
15.07.2003
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
15.07.2003
Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
11.07.2003
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere (endring)
03.07.2003
Overføring av personopplysninger til Argentina
30.06.2003
Elektrisitetsdirektivet: felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
26.06.2003
Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene
26.06.2003
Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass
26.06.2003
Legemidler til mennesker: endringsbestemmelser
25.06.2003
Identifikasjon og registrering av storfe
23.06.2003
Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose
23.06.2003
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)
16.06.2003
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
13.06.2003
Styrket kontroll med forflytning av sau og geit
11.06.2003
Pensjonskassedirektivet
03.06.2003
Typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer
26.05.2003
Tobakksreklamedirektivet
26.05.2003
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra storfe
26.05.2003
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
23.05.2003
Utpeking av administrator for toppdomenet .eu
21.05.2003
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
14.04.2003
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
08.04.2003
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader
27.02.2003
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
06.02.2003
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
28.01.2003
Miljøinformasjonsdirektivet
28.01.2003
RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
27.01.2003
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter (inntil 14.2.2014)
27.01.2003
Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger
17.01.2003
Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
16.12.2002
Statistikk om jernbanetransport
16.12.2002
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
16.12.2002
Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)
16.12.2002
Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012)
16.12.2002
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart
16.12.2002
Forsikringsformidlingsdirektivet
09.12.2002
Statistikk om avfall
28.11.2002
Livsforsikringsdirektivet
05.11.2002
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
05.11.2002
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
05.11.2002
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
05.11.2002
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
05.11.2002
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
21.10.2002
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
03.10.2002
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (til 2011)
03.10.2002
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
03.10.2002

Sider