Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav
22.03.2004
Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren
17.03.2004
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
10.03.2004
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania
02.03.2004
Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer
23.02.2004
Farlige stoffer: tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
20.02.2004
Prosedyre for endring av Sirene-håndboken
19.02.2004
Flypassasjerforordningen
11.02.2004
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
11.02.2004
CHP-direktivet: fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
11.02.2004
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP)
11.02.2004
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
11.02.2004
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
29.01.2004
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
22.01.2004
Fusjonsforordningen
20.01.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
14.01.2004
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
06.01.2004
Merking, registrering og rapportering av småfe
17.12.2003
Seveso II-direktivet om kontroll med farlige stoffer og faren for storulykker: endringsbestemmelser
16.12.2003
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser
08.12.2003
Statistikk om landbruksregnskaper
05.12.2003
Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke
29.11.2003
Overføring av personopplysninger til Guernsey
21.11.2003
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
20.11.2003
Kartlegging av zoonoser
17.11.2003
Kontroll av salmonella og andre smittestoffer i næringsmidler
17.11.2003
Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass
11.11.2003
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
05.11.2003
Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
05.11.2003
Den europeiske komité for bankspørsmål
05.11.2003
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
05.11.2003
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
05.11.2003
Opprettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS)
05.11.2003
Arbeidstidsdirektivet
04.11.2003
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
04.11.2003
Kvotedirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
13.10.2003
Gjødselforordningen
13.10.2003
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: gjennomføringsbestemmelser
06.10.2003
Omsetning av grønnsaksfrø: gjennomføringsbestemmelser
06.10.2003
Resultater fra forsøk med utsetting av genmodifiserte planter
29.09.2003
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
22.09.2003
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
22.09.2003
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
22.09.2003
Brannklassifisering av gipsplater, høytrykkslaminerte dekorative plater og bærende konstruksjonsdeler av tre
07.08.2003
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)
28.07.2003
Opplysninger vedrørende anropers plassering
25.07.2003

Sider