Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner
04.07.2006
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
20.06.2006
Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
19.06.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
14.06.2006
Avfallstransportforordningen
14.06.2006
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
14.06.2006
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
14.06.2006
Markedsføring av biocidprodukter
29.05.2006
EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse
23.05.2006
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
17.05.2006
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
17.05.2006
Maskindirektivet
17.05.2006
Utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer
17.05.2006
Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai
08.05.2006
Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
04.05.2006
Unntak for bruk av bly
21.04.2006
Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring
18.04.2006
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
07.04.2006
Flygelederdirektivet om sertifisering av flygeledere
05.04.2006
Avfallsdirektivet (inntil 12.12.2010)
05.04.2006
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
05.04.2006
Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
29.03.2006
Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
22.03.2006
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
15.03.2006
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
15.03.2006
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
15.03.2006
Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien
15.03.2006
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
15.03.2006
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer
06.03.2006
Attestasjon av overensstemmelse med produktkrav for gulvbelegg
01.03.2006
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler
23.02.2006
IMS-koden for sikker skipsfart
15.02.2006
Vannforurensningsdirektivet
15.02.2006
Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ
12.02.2006
Celler og vev - tilleggsdirektiv 1
08.02.2006
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr
01.02.2006
Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe
18.01.2006
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
18.01.2006
Elforsyningsdirektivet
18.01.2006
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
18.01.2006
Kontroll av fugleinfluensa
20.12.2005
Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
20.12.2005
Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA)
15.12.2005
Svartelistingsforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet
14.12.2005
Endret bruk av frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz
14.12.2005
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
05.12.2005
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
05.12.2005
Gjennomføring av hygienepakken
05.12.2005
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
16.11.2005
Begrensninger på bruk av polysyklisk aromatisk hydrokarbon i mykningsoljer og dekk
16.11.2005

Sider