Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
29.04.2004
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
29.04.2004
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
29.04.2004
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
29.04.2004
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
29.04.2004
Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
29.04.2004
Trygdeforordningen
29.04.2004
Jernbanesikkerhetsdirektivet
29.04.2004
Prospektdirektivet for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser
29.04.2004
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
29.04.2004
Implementering av toppnivådomenet .eu
28.04.2004
Overføring av personopplysninger til Isle of Man
28.04.2004
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr
26.04.2004
Statistikk om informasjonssamfunnet
21.04.2004
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
21.04.2004
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
21.04.2004
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
21.04.2004
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser
21.04.2004
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
21.04.2004
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
21.04.2004
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
21.04.2004
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
21.04.2004
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
21.04.2004
Miljøansvarsdirektivet
21.04.2004
Tilsyn med foretakssammenslutninger
07.04.2004
Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
31.03.2004
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
31.03.2004
Måleinstrumentdirektivet
31.03.2004
Innkjøpsdirektivet
31.03.2004
Legemidler for mennesker
31.03.2004
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
31.03.2004
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
31.03.2004
Legemidler til dyr
31.03.2004
Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg
31.03.2004
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
31.03.2004
Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe
29.03.2004
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav
22.03.2004
Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren
17.03.2004
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
10.03.2004
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania
02.03.2004
Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer
23.02.2004
Farlige stoffer: tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
20.02.2004
Prosedyre for endring av Sirene-håndboken
19.02.2004
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
11.02.2004
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP)
11.02.2004
Flypassasjerforordningen
11.02.2004

Sider