Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
06.11.2006
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
06.11.2006
Import fra tredjeland av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer
06.11.2006
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
06.11.2006
Gjennomføring av "hygienepakken"
06.11.2006
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
06.11.2006
Miljømerking av jordforbedringsmidler
03.11.2006
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
27.10.2006
Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger
26.10.2006
Celler og vev - tilleggsdirektiv 2
24.10.2006
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
24.10.2006
Fiskehelsedirektivet
24.10.2006
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
24.10.2006
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
24.10.2006
Registrering av verpehønsebesetning: endringer for Bulgaria og Romania
23.10.2006
Endring av visse direktiver vedrørende energi på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
23.10.2006
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
12.10.2006
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
12.10.2006
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
12.10.2006
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
05.10.2006
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
29.09.2006
Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
29.09.2006
Lovgivning for kosmetiske produkter
29.09.2006
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
06.09.2006
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen: endringsbestemmelser
06.09.2006
Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer
06.09.2006
Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
04.09.2006
Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring
24.08.2006
Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
17.08.2006
Investeringsforetak
10.08.2006
Krav til og vilkår for investeringsforetak
10.08.2006
Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3
01.08.2006
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet
28.07.2006
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
20.07.2006
Grenseverdier for visse plantevernmidler
12.07.2006
Automatiske systemer for utveksling av data mellom flygeledere
06.07.2006
Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser
05.07.2006
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
05.07.2006
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
05.07.2006
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner
04.07.2006
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
20.06.2006
Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
19.06.2006
Avfallstransportforordningen
14.06.2006
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
14.06.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
14.06.2006
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
14.06.2006
Markedsføring av biocidprodukter
29.05.2006
EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse
23.05.2006
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
17.05.2006
Maskindirektivet
17.05.2006

Sider