Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
15.12.2004
Elektromagnetisk kompatibilitet
15.12.2004
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
15.12.2004
Sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter
13.12.2004
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
13.12.2004
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
03.12.2004
Kvotehandelsdirektivet (erndring): handel med utslippskvoter for klimagasser
27.10.2004
Forbrukervernsamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (til 17.1.2020)
27.10.2004
Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (emballasje)
27.10.2004
Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)
26.10.2004
Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland
22.10.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
04.10.2004
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG)
14.09.2004
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
16.08.2004
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
15.07.2004
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
12.07.2004
Bruk av 79 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr til biler
08.07.2004
VIS-vedtaket: innføring av visuminformasjonsssystemet
08.06.2004
Overføring av personopplysninger til USA
14.05.2004
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
06.05.2004
Prospektdirektivet for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser
29.04.2004
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
29.04.2004
Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
29.04.2004
Trygdeforordningen
29.04.2004
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
29.04.2004
Tunneldirektivet
29.04.2004
Transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger
29.04.2004
Næringsmiddelhygieneforordningen
29.04.2004
Persistente organiske forbindelser (POPs)
29.04.2004
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
29.04.2004
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
29.04.2004
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
29.04.2004
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
29.04.2004
Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser
29.04.2004
Jernbanesikkerhetsdirektivet
29.04.2004
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
29.04.2004
Overføring av personopplysninger til Isle of Man
28.04.2004
Implementering av toppnivådomenet .eu
28.04.2004
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr
26.04.2004
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
21.04.2004
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
21.04.2004
Statistikk om informasjonssamfunnet
21.04.2004
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
21.04.2004
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
21.04.2004
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
21.04.2004
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
21.04.2004
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser
21.04.2004
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
21.04.2004
Miljøansvarsdirektivet
21.04.2004
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
21.04.2004

Sider