Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
22.12.2006
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
22.12.2006
Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
22.12.2006
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
22.12.2006
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr
22.12.2006
Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon
22.12.2006
Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
22.12.2006
Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet
21.12.2006
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
21.12.2006
Påstandsforordningen for matvarer
20.12.2006
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart luftfart
20.12.2006
SIS II-forordningen: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet
20.12.2006
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
20.12.2006
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
20.12.2006
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter
20.12.2006
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
20.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"
19.12.2006
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet for Det felles forskningssenter
19.12.2006
Prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved kontroll av nitratinnholdet i næringsmidler
19.12.2006
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
18.12.2006
Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
18.12.2006
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
18.12.2006
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
18.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
18.12.2006
Nøkkelkompetanser for livslang læring
18.12.2006
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
18.12.2006
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
18.12.2006
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
18.12.2006
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten
16.12.2006
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
15.12.2006
Biocidforordningen (endring)
14.12.2006
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
14.12.2006
Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
12.12.2006
Grunnvannsdirektivet
12.12.2006
Lavspenningsdirektivet
12.12.2006
EUs kulturprogram (2007-2013)
12.12.2006
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
12.12.2006
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
12.12.2006
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
12.12.2006
Harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart
12.12.2006
Tjenestedirektivet
12.12.2006
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
12.12.2006
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
12.12.2006
Førerkortdirektivet
12.12.2006
Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr
11.12.2006
Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler
08.12.2006

Sider