Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø
02.05.2007
Import av animalske produkter
27.04.2007
Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier
26.04.2007
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS)
25.04.2007
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
25.04.2007
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
25.04.2007
Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU
19.04.2007
Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
17.04.2007
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
17.04.2007
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
13.04.2007
Barnesikring av lightere
12.04.2007
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: rapporteringsskjema
12.04.2007
Sperresoner i forbindelse med blåtunge
11.04.2007
Oppføring av diklofluanid som aktivt stoff (biocid)
03.04.2007
Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
03.04.2007
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
02.04.2007
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
02.04.2007
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
02.04.2007
Overvåking av furan i mat
28.03.2007
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
27.03.2007
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
27.03.2007
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
27.03.2007
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
24.03.2007
Import av fugler
23.03.2007
Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
22.03.2007
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
22.03.2007
Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
19.03.2007
Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
19.03.2007
Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
19.03.2007
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
14.03.2007
Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
14.03.2007
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
13.03.2007
Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
08.03.2007
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
06.03.2007
Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer
28.02.2007
Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
28.02.2007
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
27.02.2007
Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris
21.02.2007
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
21.02.2007
Reservasjon av telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning
15.02.2007
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester
14.02.2007
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
12.02.2007
Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
02.02.2007
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
01.02.2007
Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
30.01.2007
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr
22.12.2006
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
22.12.2006
Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon
22.12.2006
Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
22.12.2006
Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
22.12.2006

Sider