Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
27.04.2019 Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.04.2019 Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
26.04.2019 Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
26.04.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.04.2019 Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.04.2019 Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
25.04.2019 Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
25.04.2019 Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
24.04.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
24.04.2019 Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
24.04.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
18.04.2019 Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
18.04.2019 Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
18.04.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
18.04.2019 Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
18.04.2019 Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
17.04.2019 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
17.04.2019 Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
17.04.2019 Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
17.04.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
17.04.2019 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
17.04.2019 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
13.04.2019 Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
13.04.2019 Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.04.2019 Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.04.2019 Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
12.04.2019 Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
11.04.2019 Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
11.04.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
11.04.2019 Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
10.04.2019 Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
10.04.2019 EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
09.04.2019 Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
06.04.2019 Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
05.04.2019 Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat

Sider