Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
14.01.2019 Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
10.01.2019 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
10.01.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac II)
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
09.01.2019 Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
09.01.2019 Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
09.01.2019 Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
07.01.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
04.01.2019 Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
31.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
31.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
28.12.2018 Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
28.12.2018 Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
24.12.2018 Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
23.12.2018 Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
23.12.2018 Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
23.12.2018 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
21.12.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
21.12.2018 Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
21.12.2018 Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner
21.12.2018 Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
21.12.2018 Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
21.12.2018 Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
21.12.2018 CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
21.12.2018 CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
20.12.2018 Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
20.12.2018 Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
20.12.2018 Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
20.12.2018 Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
20.12.2018 Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
20.12.2018 Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
20.12.2018 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
20.12.2018 Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
19.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
19.12.2018 Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
19.12.2018 Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
19.12.2018 Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat

Sider