Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
12.04.2019 Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
11.04.2019 Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
11.04.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
11.04.2019 Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
10.04.2019 Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
10.04.2019 EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
09.04.2019 Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
06.04.2019 Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
05.04.2019 Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
05.04.2019 Digital sikkerhet i energisektoren
05.04.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
04.04.2019 Krav til rekonfigurerbare radiosystemer
04.04.2019 Harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
04.04.2019 Krav til datasikkerhet og personvern i internettilkoblet radioutstyr
04.04.2019 Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om det elektroniske kvoteregisteret for hydrofluorkarboner (HFK)
04.04.2019 Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
04.04.2019 Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
04.04.2019 Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
04.04.2019 Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
04.04.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
04.04.2019 Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
02.04.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
29.03.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
29.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
29.03.2019 Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
28.03.2019 Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
28.03.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
28.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribak m.fl.
28.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
28.03.2019 Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
26.03.2019 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
26.03.2019 Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
25.03.2019 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
23.03.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
23.03.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
23.03.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
23.03.2019 Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14

Sider