Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
09.12.2007 Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
09.12.2007 Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
09.12.2007 Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
09.12.2007 Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
09.12.2007 Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
09.12.2007 Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
09.12.2007 Sperresoner i forbindelse med blåtunge
09.12.2007 Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
09.12.2007 Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
09.12.2007 Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (inaktivert selenberiket gjær)
09.12.2007 Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
09.12.2007 Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier
09.12.2007 Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker
09.12.2007 Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
09.12.2007 Handel med fôrblandinger
09.12.2007 Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris
09.12.2007 Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter
09.12.2007 Maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av et fôrtilsetningsstoff for slaktekylling
09.12.2007 Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester
09.12.2007 Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin
09.12.2007 Avgifter og gebyrer f.o.m. 1.6.2007 pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
09.12.2007 Prøving av visse sorter av arter av grønnsaker
09.12.2007 Permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for slaktesvin
09.12.2007 Øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet Salinomax 120G i fôrvarer
09.12.2007 Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for smågris
09.12.2007 Godkjenning av et gjæringsprodukt som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
09.12.2007 Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål
09.12.2007 Felles europeisk format for sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak
09.12.2007 Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
09.12.2007 Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem
09.12.2007 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
09.12.2007 Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
09.12.2007 Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter
09.12.2007 Kortkjedede klorerte parafiner
09.12.2007 Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
09.12.2007 Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
09.12.2007 Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
09.12.2007 Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
09.12.2007 Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
09.12.2007 Internasjonale regnskapsstandarder
09.12.2007 Statistiske oppgaver over godstransport på vei
09.12.2007 Internasjonale regnskapsstandarder
09.12.2007 Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
09.12.2007 Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
09.12.2007 Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
09.12.2007 Investeringsforetak
08.12.2007 Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
08.12.2007 Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
08.12.2007 Krav til og vilkår for investeringsforetak
08.12.2007 Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien

Sider