Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
22.12.2007 Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke)
22.12.2007 Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
22.12.2007 Forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv
21.12.2007 Klassifisering og merking av farlige stoffer
21.12.2007 Plantevernmiddelforordningen
21.12.2007 Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
21.12.2007 Identifisering av hester (hestepass)
21.12.2007 Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)
21.12.2007 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
21.12.2007 Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
21.12.2007 Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte
21.12.2007 Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
21.12.2007 Statistikkforordningen
21.12.2007 Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)
21.12.2007 Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket
21.12.2007 EUs statistikkprogram (2008-2012)
21.12.2007 Etablering av et nytt europeisk rådgivende statistikkutvalg
21.12.2007 Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring
21.12.2007 Forsikringsdirektivet (Solvens II)
21.12.2007 Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
20.12.2007 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr
20.12.2007 Basisinformasjon om kjøpekraftspariteter
16.12.2007 Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
15.12.2007 Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
15.12.2007 Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
15.12.2007 Energitjenestedirektivet
15.12.2007 Førerkortdirektivet
15.12.2007 Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
15.12.2007 Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
15.12.2007 Implementering av toppnivådomenet .eu
15.12.2007 Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
15.12.2007 Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
15.12.2007 Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
15.12.2007 Tjenestedirektivet
15.12.2007 Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
15.12.2007 Avfallstransportforordningen
15.12.2007 Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
15.12.2007 Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
15.12.2007 Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
15.12.2007 REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
15.12.2007 Grunnvannsdirektivet
15.12.2007 Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
15.12.2007 Miljøansvarsdirektivet
15.12.2007 Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
15.12.2007 Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål
15.12.2007 Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
15.12.2007 Begrensning av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter
15.12.2007 Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren
15.12.2007 Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe
15.12.2007 Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe

Sider