Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
15.12.2007 Energitjenestedirektivet
15.12.2007 Førerkortdirektivet
15.12.2007 Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
15.12.2007 Implementering av toppnivådomenet .eu
15.12.2007 Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
15.12.2007 Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
15.12.2007 Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
15.12.2007 Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
15.12.2007 Tjenestedirektivet
15.12.2007 Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
15.12.2007 Avfallstransportforordningen
15.12.2007 Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
15.12.2007 Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
15.12.2007 Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
15.12.2007 REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
15.12.2007 Grunnvannsdirektivet
15.12.2007 Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
15.12.2007 Miljøansvarsdirektivet
15.12.2007 Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe
15.12.2007 Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
15.12.2007 Transport av animalske biprodukter
15.12.2007 Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
15.12.2007 Unntak for bruk av bly
15.12.2007 Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
15.12.2007 Begrensning av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter
15.12.2007 Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
15.12.2007 Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål
15.12.2007 Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
15.12.2007 Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren
15.12.2007 Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
15.12.2007 EU-program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet: 2007-2013
15.12.2007 Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
15.12.2007 Legemidler for mennesker
15.12.2007 Legemidler til dyr
15.12.2007 Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland
15.12.2007 Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer
15.12.2007 Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr
15.12.2007 Attestasjon av overensstemmelse med produktkrav for gulvbelegg
15.12.2007 Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
15.12.2007 Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe
15.12.2007 Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
15.12.2007 Lovgivning for kosmetiske produkter
15.12.2007 Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ
15.12.2007 Tilsettingsstoffer i næringsmidler
15.12.2007 Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
15.12.2007 Legemidler til barn (pediatriforordningen)
15.12.2007 Påstandsforordningen for matvarer
15.12.2007 Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
15.12.2007 Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
15.12.2007 Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer

Sider