Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
22.12.2007 Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
22.12.2007 Forlenget overgangstid for næringsstoffer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
22.12.2007 Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
22.12.2007 Grenseverdier for visse plantevernmidler
22.12.2007 Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl
22.12.2007 Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
22.12.2007 Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
22.12.2007 Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
22.12.2007 Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
22.12.2007 Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
22.12.2007 Standard for næringsgruppering (statistikk)
22.12.2007 Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer
22.12.2007 Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
22.12.2007 Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
22.12.2007 Overvåking av akrylamid i mat
22.12.2007 Overvåking av furan i mat
22.12.2007 Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
22.12.2007 Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
22.12.2007 Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
22.12.2007 Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
22.12.2007 Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
22.12.2007 Felles regler for drift av lufttrafikk
22.12.2007 Adgang til markedet for internasjonal godstransport
22.12.2007 Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
22.12.2007 Adgang til yrket som veitransportør
22.12.2007 Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
22.12.2007 Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
22.12.2007 Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
22.12.2007 Elektrisitetsdirektiv III
22.12.2007 Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
22.12.2007 Gasstransmisjonsforordningen
22.12.2007 Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked
22.12.2007 Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
22.12.2007 Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
22.12.2007 Felles rammer for markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
22.12.2007 Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke)
22.12.2007 Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
22.12.2007 Forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv
21.12.2007 Klassifisering og merking av farlige stoffer
21.12.2007 Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
21.12.2007 Plantevernmiddelforordningen
21.12.2007 Identifisering av hester (hestepass)
21.12.2007 Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)
21.12.2007 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
21.12.2007 Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
21.12.2007 Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte
21.12.2007 Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
21.12.2007 Statistikkforordningen om europeisk statistikk
21.12.2007 Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)
21.12.2007 Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket

Sider