Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
14.01.2008 Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food)
14.01.2008 Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
12.01.2008 Felles normer for luftfartssikkerhet
12.01.2008 Harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
11.01.2008 Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander
11.01.2008 Farging av legemidler (kodifisering)
10.01.2008 Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS)
09.01.2008 Det europeiske system for integrert statistikk om sosial beskyttelse (ESSPROS)
09.01.2008 Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia
06.01.2008 Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
06.01.2008 Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
06.01.2008 Registersystem for CO2-kvotehandel
06.01.2008 Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
06.01.2008 Kvotehandelsdirektivet (erndring): handel med utslippskvoter for klimagasser
06.01.2008 Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
06.01.2008 Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
06.01.2008 Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
01.01.2008 Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
01.01.2008 Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.01.2008 Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.01.2008 Godkjennelse av visse fôrtilsetningsstoffer
01.01.2008 Gjennomføring av "hygienepakken"
01.01.2008 EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse
01.01.2008 Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
01.01.2008 Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
01.01.2008 Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
01.01.2008 Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2008 Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler
01.01.2008 Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3
01.01.2008 Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
01.01.2008 Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
01.01.2008 Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2008 Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2008 Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2008 Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
01.01.2008 Næringsmiddelhygieneforordningen
01.01.2008 Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
01.01.2008 Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
01.01.2008 Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Budsjettrutiner for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
01.01.2008 Gjennomføring av hygienepakken
01.01.2008 Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
01.01.2008 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
01.01.2008 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
01.01.2008 Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner

Sider