Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
01.01.2008 Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler
01.01.2008 Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3
01.01.2008 Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
01.01.2008 Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
01.01.2008 Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2008 Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.01.2008 Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.01.2008 Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2008 Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
01.01.2008 Næringsmiddelhygieneforordningen
01.01.2008 Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2008 Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Budsjettrutiner for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
01.01.2008 Gjennomføring av hygienepakken
01.01.2008 Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
01.01.2008 Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
01.01.2008 Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
01.01.2008 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
01.01.2008 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
01.01.2008 Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
01.01.2008 EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
31.12.2007 Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner
31.12.2007 Automatiske systemer for utveksling av data mellom flygeledere
31.12.2007 Flygelederdirektivet om sertifisering av flygeledere
31.12.2007 Utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer
31.12.2007 Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen: endringsbestemmelser
31.12.2007 Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer
31.12.2007 Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
31.12.2007 Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter
31.12.2007 Kontroll av lekkasjer av fluorholdige drivhusgasser fra klimaanlegg og kjøle- og varmepumpeutstyr
31.12.2007 Godkjenning av ny anvendelse av Bonvital som fôrtilsetningsstoff
31.12.2007 Oppføring av diklofluanid som aktivt stoff (biocid)
31.12.2007 Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
31.12.2007 Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
31.12.2007 Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
31.12.2007 Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
31.12.2007 Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser
31.12.2007 Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer
31.12.2007 Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
31.12.2007 Begrensninger på bruk av polysyklisk aromatisk hydrokarbon i mykningsoljer og dekk
31.12.2007 Elforsyningsdirektivet
31.12.2007 Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger
31.12.2007 Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
31.12.2007 Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler
31.12.2007 Reinleikskriterium for søtstoff i næringsmiddel
31.12.2007 Grenseverdier for visse plantevernmidler

Sider