Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
31.12.2007 Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
31.12.2007 Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
31.12.2007 Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
31.12.2007 Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer
31.12.2007 Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
31.12.2007 Begrensninger på bruk av polysyklisk aromatisk hydrokarbon i mykningsoljer og dekk
31.12.2007 Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser
31.12.2007 Elforsyningsdirektivet
31.12.2007 Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger
31.12.2007 Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
31.12.2007 Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler
31.12.2007 Reinleikskriterium for søtstoff i næringsmiddel
31.12.2007 Grenseverdier for visse plantevernmidler
31.12.2007 Markedsføring av biocidprodukter
31.12.2007 Maskindirektivet
26.12.2007 Import fra tredjeland av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer
26.12.2007 Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
26.12.2007 Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose
26.12.2007 Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)
25.12.2007 Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC)
25.12.2007 CO2-utslippsskrav for personbiler
24.12.2007 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU
24.12.2007 Identifikasjon og registrering av griser
24.12.2007 Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy
24.12.2007 Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)
24.12.2007 Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer
24.12.2007 Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
24.12.2007 Forelengelse av ENISA-byråets mandat
23.12.2007 Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
23.12.2007 Krav til den nasjonale tilsynsvirksomheten innenfor lufttrafikkstyring
23.12.2007 Felles standarder for luftfartssikkerhet
23.12.2007 Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring
23.12.2007 Regnskapsmessig skille og kostnadsorientering i telereguleringen
23.12.2007 Montering av belysning og lyssignalordninger på motorkjøretøy og tilhengere
23.12.2007 Teknisk liste for elektroniske kommunikasjonsnettverk, tjenester og tilhørende fasiliteter
23.12.2007 Lekkasje fra klimaanlegg i kjøretøyer
23.12.2007 Tilgang til opplysninger om bruken av frekvenser
23.12.2007 Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
23.12.2007 Reservasjon av telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning
23.12.2007 Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
23.12.2007 Støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy
23.12.2007 Typegodkjenningsdirektivet for motorvogner
23.12.2007 Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
23.12.2007 Vannforurensningsdirektivet
23.12.2007 Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
23.12.2007 Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai
23.12.2007 Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
23.12.2007 Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser ved bruk av organiske løsemidler
23.12.2007 Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
23.12.2007 Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip

Sider