Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
09.12.2007 Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
09.12.2007 Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
09.12.2007 Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
09.12.2007 Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
09.12.2007 Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
09.12.2007 Statistiske oppgaver over godstransport på vei
09.12.2007 Internasjonale regnskapsstandarder
09.12.2007 Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
09.12.2007 Internasjonale regnskapsstandarder
09.12.2007 Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
09.12.2007 Investeringsforetak
08.12.2007 Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
08.12.2007 Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
08.12.2007 Krav til og vilkår for investeringsforetak
08.12.2007 Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
08.12.2007 EDB-baserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
08.12.2007 Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
08.12.2007 Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter
08.12.2007 Forsvarsanskaffelsesdirektivet
08.12.2007 Lys og lyssignaler på motorsykler
08.12.2007 Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding)
08.12.2007 Arbeidstakeres rett til å bli værende på et medlemslands territorium etter endt yrkeskarriere
04.12.2007 Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter
03.12.2007 Statistikk om landbruksregnskaper
01.12.2007 Statistikk om industriproduksjon
01.12.2007 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
01.12.2007 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
01.12.2007 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
01.12.2007 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
01.12.2007 Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger
01.12.2007 E200-blankettserien
01.12.2007 Overlappende familieytelser og barnetrygd
01.12.2007 Koordinering av offentlige trygdeordninger
01.12.2007 Asbestdirektivet (kodifisering)
01.12.2007 Arbeidstidsdirektivet (avsluttet uten enighet)
01.12.2007 Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
01.12.2007 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
30.11.2007 Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
29.11.2007 Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
29.11.2007 Vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysningsplikt
24.11.2007 Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
22.11.2007 Statistikk over informasjonssamfunnet
19.11.2007 Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser
16.11.2007 Krystalglassdirektivet
12.11.2007 Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
12.11.2007 Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
10.11.2007 EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
08.11.2007 Vanndirektivet
27.10.2007 Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
16.10.2007 Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense

Sider