Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
16.03.2008 Importkontroll av forekomster av den forbudte genetisk modifiserte organismen »LL Rice 601« i risprodukter
16.03.2008 Grenseverdier for rester av plantevernmidler
16.03.2008 Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk
15.03.2008 Ansvarsforsikring for motorvogn
15.03.2008 Direktiv om måleenheter
14.03.2008 Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området
14.03.2008 Veterinærkontroll innen EU (kodifisering)
14.03.2008 Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
14.03.2008 Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
13.03.2008 Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
13.03.2008 Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken
13.03.2008 Luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2007
12.03.2008 Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
12.03.2008 Felles nomenklatur for godstransport
12.03.2008 Harmoniserte konsumprisindekser
12.03.2008 Endring av terkselverdiene for offentlige anskaffelser
12.03.2008 Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial trygghet
02.03.2008 EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
17.02.2008 Bruk av fartsskriver innen veitransport
16.02.2008 Markedsføring av biocidproduktet clothianidin
16.02.2008 Import av oksesæd
16.02.2008 Markedsføring av biocidproduktet etofenprox
16.02.2008 Bruk av glyoxal i kosmetiske produkter
16.02.2008 Omsetning og bruk av løsemidlet diklormetan
10.02.2008 Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
10.02.2008 Overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i og på korn
05.02.2008 Trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer som flytter innenfor fellesskapet
04.02.2008 Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser
04.02.2008 Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer
03.02.2008 Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer
02.02.2008 Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart
02.02.2008 Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart
02.02.2008 Felles normer for luftfartssikkerhet
02.02.2008 Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap
02.02.2008 Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre
02.02.2008 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker
02.02.2008 Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
02.02.2008 Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
02.02.2008 Opprettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS)
02.02.2008 Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
02.02.2008 Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
02.02.2008 Tilleggsopplysninger ved merking av matvarer (kodifisering)
02.02.2008 Import av visse fugler til EU: godkjente karantenefasiliteter i Spania, Tsjekkia og Tyskland
31.01.2008 Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
30.01.2008 Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer
30.01.2008 Fusjonsdirektivet (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
30.01.2008 Synsfelt og vindusviskere for traktorer
30.01.2008 IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
28.01.2008 Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
28.01.2008 Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi

Sider