Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
19.06.2008 Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet
19.06.2008 Godkjente instanser til føring av register over svin i USA
19.06.2008 Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering)
19.06.2008 Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff
19.06.2008 Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer
17.06.2008 Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
17.06.2008 IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene
17.06.2008 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin
17.06.2008 Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA
16.06.2008 Enkeltpersonselskapsdirektivet (12. selskapsdirektiv)
15.06.2008 Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
15.06.2008 Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip
12.06.2008 Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
12.06.2008 Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter
12.06.2008 Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
12.06.2008 Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer
09.06.2008 Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff
06.06.2008 Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia
04.06.2008 Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer
03.06.2008 Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
03.06.2008 Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland
02.06.2008 Kvegturberkulose i Italia og kvegleukose i Polen
02.06.2008 Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester
02.06.2008 Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria
02.06.2008 Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis
02.06.2008 Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib
02.06.2008 Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron
02.06.2008 Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin
02.06.2008 Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005
02.06.2008 Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid
02.06.2008 Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
02.06.2008 Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
02.06.2008 Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
02.06.2008 Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)
30.05.2008 Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
30.05.2008 Konjunkturstatistikker
29.05.2008 Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
29.05.2008 Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
28.05.2008 Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata)
28.05.2008 Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak
27.05.2008 Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
27.05.2008 Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer
27.05.2008 EU-logo for merking av økologiske produkter
25.05.2008 Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
25.05.2008 Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
25.05.2008 Enzymer i næringsmidler
25.05.2008 Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
25.05.2008 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler
25.05.2008 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
25.05.2008 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer

Sider