Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
03.06.2008 Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
03.06.2008 Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland
02.06.2008 Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester
02.06.2008 Kvegturberkulose i Italia og kvegleukose i Polen
02.06.2008 Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria
02.06.2008 Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron
02.06.2008 Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005
02.06.2008 Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid
02.06.2008 Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib
02.06.2008 Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin
02.06.2008 Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis
02.06.2008 Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
02.06.2008 Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
02.06.2008 Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
02.06.2008 Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)
30.05.2008 Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
30.05.2008 Konjunkturstatistikker
29.05.2008 Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
29.05.2008 Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
28.05.2008 Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata)
28.05.2008 Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak
27.05.2008 Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
27.05.2008 Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer
27.05.2008 EU-logo for merking av økologiske produkter
25.05.2008 Enzymer i næringsmidler
25.05.2008 Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
25.05.2008 Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
25.05.2008 Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
25.05.2008 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler
25.05.2008 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
25.05.2008 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
25.05.2008 Renrasede avlsdyr av storfe
25.05.2008 Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
25.05.2008 Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
24.05.2008 Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet
24.05.2008 Importrestriksjoner for solsikkerolje fra Ukraina
24.05.2008 Unntak for bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
23.05.2008 Typegodkjenning av motorvogner, inkludert nye sikkerhetskrav til dekk m.m.
23.05.2008 Forbrukerkredittdirektivet
22.05.2008 Import av fiskevarer fra Fijiøyene
22.05.2008 Søknader og godkjenning av fôrtilsettingsstoffer
22.05.2008 Krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter
21.05.2008 Reviderte retningslinjer for statsstøtte i form av garantier
21.05.2008 Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
20.05.2008 Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
20.05.2008 Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
19.05.2008 Retningslinjer for statsstøtte til jernbaneforetak
12.05.2008 Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
09.05.2008 Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
07.05.2008 Konsultasjon om "roaming"-forordningen og mulig utvidelse til SMS og data

Sider