Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
03.07.2008 Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
01.07.2008 Endring av direktivet om skipsutstyr
01.07.2008 Gjennomføring av forliksprosedyrer i kartellsaker
01.07.2008 Kosmetikkforordningen
28.06.2008 Endring av 2. førerkortdirektiv
28.06.2008 Adgang til fortrolige data til vitenskapelige formål
28.06.2008 Helsemessige betingelser og karantenebestemmelser ved import av visse fulgler
27.06.2008 Innføring av 116-nummer for barn og for følelsesmessig støtte
26.06.2008 Selskapslov for et europeisk privat selskap
26.06.2008 Forlengelse av visse statsstøttevedtak
26.06.2008 Skrulokkforordningen (endring): myknere i pakningen til lokk bestemt for kontakt med næringsmidler
26.06.2008 Beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon
26.06.2008 Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
26.06.2008 Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
25.06.2008 Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
25.06.2008 Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
24.06.2008 Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler
24.06.2008 Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for landbaserte kommunikasjonstjenester
24.06.2008 Franske regioner som er fri for Aujeszkys sygdom
24.06.2008 Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)
24.06.2008 Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT
22.06.2008 Begrensning av lovpliktige revisorers og revisjonsfirmaers sivilrettslige ansvar
22.06.2008 Handel med frø og settepoteter av genetisk truede arter
22.06.2008 Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr
22.06.2008 Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene
22.06.2008 Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner
20.06.2008 Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)
19.06.2008 Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
19.06.2008 Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever
19.06.2008 Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
19.06.2008 Fritak for Bulgaria, Slovakia og Storbritannia fra anvendelse av direktiv 66/401/EØF for såvaren strekbelg
19.06.2008 Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet
19.06.2008 Godkjente instanser til føring av register over svin i USA
19.06.2008 Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering)
19.06.2008 Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff
19.06.2008 Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer
17.06.2008 Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
17.06.2008 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin
17.06.2008 Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA
17.06.2008 IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene
16.06.2008 Enkeltpersonselskapsdirektivet (12. selskapsdirektiv)
15.06.2008 Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
15.06.2008 Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip
12.06.2008 Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
12.06.2008 Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer
12.06.2008 Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
12.06.2008 Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter
09.06.2008 Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff
06.06.2008 Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia
04.06.2008 Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer

Sider