Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
09.11.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.11.2018 CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
09.11.2018 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
08.11.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
08.11.2018 Identifikasjon og registering av svin: oppheving av unntaksbestemmelser for visse medlemsstater
07.11.2018 Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
07.11.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
07.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
07.11.2018 Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Teat disinfectants biocidal product family of CVAS'
07.11.2018 Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
07.11.2018 Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
31.10.2018 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
30.10.2018 Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
30.10.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
30.10.2018 Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
30.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
27.10.2018 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
26.10.2018 Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
26.10.2018 Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
26.10.2018 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
25.10.2018 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
25.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
25.10.2018 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
25.10.2018 Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA
24.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
24.10.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
24.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
24.10.2018 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
23.10.2018 Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
22.10.2018 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
19.10.2018 Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
19.10.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
19.10.2018 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
19.10.2018 Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
18.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
18.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
18.10.2018 Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
17.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
17.10.2018 Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
17.10.2018 Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
17.10.2018 Betingelser for godkjenning av plantehelsesertifikater utstedt i tredjeland
17.10.2018 Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
16.10.2018 EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser
16.10.2018 Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
16.10.2018 Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
15.10.2018 Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
13.10.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om informasjonssystemet SIS

Sider