Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
30.11.2018 Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
30.11.2018 Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
30.11.2018 Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
29.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
29.11.2018 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
28.11.2018 Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
28.11.2018 Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
28.11.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
28.11.2018 Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.11.2018 Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
28.11.2018 Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
27.11.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
26.11.2018 Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
26.11.2018 Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
26.11.2018 Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
24.11.2018 Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
22.11.2018 Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
21.11.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
20.11.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
17.11.2018 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
17.11.2018 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
15.11.2018 Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
15.11.2018 Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
15.11.2018 Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
14.11.2018 Visumbestemmelser i forbindelse med brexit
14.11.2018 Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
14.11.2018 Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
14.11.2018 Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
14.11.2018 Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
14.11.2018 Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
14.11.2018 Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
13.11.2018 CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
13.11.2018 Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
13.11.2018 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
13.11.2018 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
10.11.2018 Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
09.11.2018 Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser

Sider