Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
29.03.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
29.03.2019 Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
29.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
28.03.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
28.03.2019 Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
28.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
28.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
28.03.2019 Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
26.03.2019 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
26.03.2019 Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
25.03.2019 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
23.03.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
23.03.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
23.03.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
23.03.2019 Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
23.03.2019 Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
22.03.2019 Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
22.03.2019 Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
22.03.2019 Ungarns plan for bekjempelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin
22.03.2019 Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
21.03.2019 Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
21.03.2019 Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om publisering av harmoniserte standarder
20.03.2019 Maskindirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte standarder
15.03.2019 Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
15.03.2019 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
14.03.2019 Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
14.03.2019 Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
14.03.2019 Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
14.03.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
14.03.2019 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
14.03.2019 Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
14.03.2019 EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
14.03.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
14.03.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
14.03.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
13.03.2019 Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
13.03.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
13.03.2019 Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om innføring og bruk av samarbeidende systemer
13.03.2019 Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
13.03.2019 Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
13.03.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
13.03.2019 Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern
12.03.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
12.03.2019 Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg

Sider