Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg
Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar
Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: registreringsbestemmelser
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Litauen
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
Nasjonale program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantelegemidler
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
Politikontroll og -samarbeid i Schengenområdet
Statistikk om industriproduksjon
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet)
Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser
Endring av mandatet til EUs policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)
Nasjonale organer som skal fastsette standarder for elektroniske signaturer
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
Statistikk om avfall
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
Koder for notifisering av dyresykdommer
Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020
Varmeanlegg for motorvogner
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner
Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania

Sider