Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia
Lavspenningsdirektivet
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
Avfallsdirektivet (inntil 12.12.2010)
Dyrehelsebestemmelser om handel med storfe fra visse regioner Italia, Polen og Storbritannia
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa hos fjærkre
Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA
Planer for utryddelse og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse områder i Tyskland
Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi
Schengenavtalen: forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykk på konfektprodukter
Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bildebehandlingsutstyr
Prospektforordningen for verdipapirer
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil
Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
Visumkrav for innehavere av indonesiske diplomatpass og tjenestepass
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose
Import av oksesæd
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
Import fra visse tredjestater av fotografisk gelatin
Overføring av personopplysninger til Canada
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen
Beskyttelsestiltak mot høypategon aviær influensa av subtype H5N1 i fjørfe i Bulgaria: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Liste over nødvendige reisedokumenter for kryssing av yttergrensene og utstedelse av visum
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
Medlemmer av styret til Den europeiske næringsmiddelmyndighet (EFSA)
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
EUs statistikkprogram 2013-2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)

Sider