Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
Industriutslippsdirektivet (IPPC): rapporteringsskjema om gjennomføring
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: forlengelse 2013-2014
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
Fugleinfluensa: endringsbestemmelser
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
Endring av mandatet til EUs policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning
Kombinert transportdirektivet
Tekniske spesifikasjoner for bruk av fingeravtrykk til biometrisk identifikasjon i Schengen-systemet
Import av ferskt oksekjøtt fra Brasil - forlengelse
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)
Retningslinjer for rapportering om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)
Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Litauen
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantelegemidler
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods
Overgangsbestemmelser for visse bedrifter innen kjøtt- og melkesektoren i Kroatia
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: forlengelse av anvendelsesperioder
Beskyttelsestiltak mot høypategon aviær influensa av subtype H5N1 i fjørfe i Bulgaria: endringsbestemmelser
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner (endring)
Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): tredje og siste gruppe av regioner
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
Import fra visse tredjestater av fotografisk gelatin
Energimerkedirektivet for personbiler
Beskyttelse av personopplysninger i Sveits
Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer
Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer

Sider